11 list

W bieżącym roku szkolnym szkoła bierze udział w projekcie pn. „Ekonomia społeczna dla szkół” dofinansowanym z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, priorytet: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej (nr projektu POWR02.09.00 – 00-00-0064/19).
Przedsięwzięcie to jest realizowane w wybranych szkołach ogólnokształcących i zawodowych na terenie całej Polski przez Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość ze Szczecina wraz z partnerami: Fundacją Pasja i Regionalnym Centrum Młodzieży.

Szanowni Państwo.
Na podstawie materiałów i wytycznych otrzymanych z Ministerstwa Edukacji i Nauki przygotowaliśmy pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień uczniów 12-18 lat ( jak również pracowników) oraz wyboru placówki szczepień.
Zachęcamy do zapoznania się z opracowanym materiałem informacyjnym, grafiką oraz materiałem edukacyjnym.

W związku z wątpliwościami związanymi z nowym Rokiem Szkolnym 2021/2022 informujemy:

Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. (Dz. U. poz. 983) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pozwoliły szkołom ubiegać się o środki finansowe na organizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.