Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.zszbraniewo.pl

Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-10.

Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,.

Część plików PDF nie jest dostępna cyfrowo w całości.

Dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł; zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji; zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Pietrzak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 552432606. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi wejście główne. Do wejścia pod filar prowadzi jeden stopień, natomiast za nim widnieją jeszcze trzy schody. Wszyscy pracownicy przeszkoleni są aby pomóc przy wejściu i wyjściu osoby na wózku inwalidzkim.

Przy wejściu głównym z prawej strony znajduje się dzwonek, który obsługuje sekretariat. Zamieszczony jest on za wysoko i jest w kolorze czarnym (mało widoczny, zlewa się z futryną drzwi).

Pomieszczenia administracyjne znajdują się na parterze budynku. Sekretariat jest dostosowany: niski blat, brak progów. Do wyżej wskazanych pomieszczeń nie prowadzą schody. Do pozostałych sal lekcyjnych prowadzą schody.

Tablice informacyjne zamieszczona są dość wysoko.

W budynku nie ma wind i poręczy przyściennych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz nie ma pętli indukcyjnej.

Oświetlenie prawidłowe.

Korytarze są szerokie, meble znajdujące się na korytarzach (stolik, krzesła) nie przeszkadzają w poruszaniu się.

Oznakowania w obiekcie staramy się wykonywać w kontrastowych barwach i w druku powiększonym.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasad kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian).

Toalety na piętrach nieprzystosowane (drzwi niewymiarowe, umywalki za wysoko, brak poręczy).

Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych. Przed budynkiem jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.

W szkole jest możliwość skorzystania z tłumacza migowego.

W celu poprawy dostępności do szkoły osobom niepełnosprawnym, przy wejściu od strony boiska szkolnego wykonany został specjalny podjazd. Spełnia on wszystkie wymagania określone przepisami i pozwala osobom niepełnosprawnym w sposób bezpieczny dostać się do budynku.

Raport o stanie zapewnienia dostępności.