powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły, do szkoły !!! bo się spóźnisz,,, a tak w ogóle to chodzą słuchy że jutro może być klasówa z matmy...

Zespół Szkół Zawodowych

im. Jana Liszewskiego w Braniewie

ZAPRASZAMY DO ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. JANA LISZEWSKIEGO W BRANIEWIE

Na podstawie § 11baaust. 1rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn.zm.) ogłasza się

TERMINY POSTĘPOWANIAREKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCHSZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCHI KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH,O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY
PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIAORAZ SZKÓŁDLA DOROSŁYCHNA
ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

 

1.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 17 maja 2021 r.
do 21 czerwca 2021r.
do godz. 15.00

od 3 sierpnia 2021 r.
do 5sierpnia 2021 r.
do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

od 25 czerwca2021r.
do 14 lipca 2021r.
do godz. 15.00

 

-------------------------------

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 14 lipca 2021r

5 sierpnia 2021 r.

 

do 17grudnia 2021 r.2

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

do 21 lipca 2021r.

 

 

13 sierpnia 2021 r

 

do 7 stycznia 2022 r.2

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 lipca 2021r

 

1 grudnia 2021 r.2

16 sierpnia 2021 r.

 

10 stycznia 2022 r.2

6.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 17 maja 2021r.
do26 lipca 2021r.

od 3 sierpnia2021r.
do13 sierpnia 2021r.

7.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe -także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

od 23lipca2021r.

do 30 lipca2021r. do godz. 15.00

od 17 sierpnia2021r.

do 20 sierpnia2021r.

 do godz. 15.00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2 sierpnia2021r.
do godz. 14.00

23 sierpnia 2021 r.

9.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

2 sierpnia2021r.

23 sierpnia 2021 r.

10.

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 3 sierpnia 2021 r.

24 sierpnia 2021 r.

11.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5 sierpnia2021r.

26  sierpnia 2021 r.

12.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

13.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjne

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

14.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

Dodatkowe informacje:

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie
  z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Przepisy § 11baaww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Informacja w sprawie opinii  wydawanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Braniewie dla uczniów klas VIII

w roku szkolnym 2020/2021

 

Przypominamy, że dla uczniów klas VIII wydawane są następujące opinie:

 

 1. Opinia w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu (dotyczy uczniów podejmujących naukę zawodu, którzy nie ukończyli 15 lat).

 

 1. Opinia w sprawie pierwszeństwa przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej ucznia z problemami zdrowotnymi.

 

 1. Wymagana dokumentacja do wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego:

 

 1. Wniosek o udzielenie pomocy (należy złożyć najpóźniej do końca czerwca 2021r.)
 2. Opinia ze szkoły na temat ucznia.
 3. Opcjonalnie – zaświadczenie lekarza medycyny pracy.

 

Uwaga!

Na podstawie wyników diagnoz przeprowadzonych w poradni psychologiczno-pedagogicznej ocenia się czy istnieją  przeciwwskazania do zatrudnienia ucznia jako pracownika młodocianego.

Do podjęcia nauki w szkole branżowej Iº i  realizowania praktycznej nauki zawodu jako pracownik młodociany oprócz opinii wydawanej przez poradnię niezbędne jest zaświadczenia lekarza medycyny pracy.

 

 

 1. Wymagana dokumentacja do wydania opinii w sprawie pierwszeństwa przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej ucznia z problemami zdrowotnymi:

 

 1. Wniosek o udzielenie pomocy (należy złożyć najpóźniej do końca czerwca 2021r.)
 2. Opinia ze szkoły na temat ucznia.
 3. Aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty. W szczególnych przypadkach uwzględnione zostanie zaświadczenie wydane przez lekarza rodzinnego na podstawie dokumentacji leczenia specjalistycznego.

 

 

 

Wymagane dokumenty pkt: 1,2, można pobrać na stronie internetowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w zakładce DRUKI. Komplet wymaganych dokumentów należy dostarczyć osobiście do sekretariatu poradni, pocztą tradycyjną bądź w formie scanów pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ogromne zainteresowanie uczniów i uczennic udziałem w nowym projekcie "ZSZ - kształcenie zawodowe na plus" dodaje nam skrzydeł. Dzięki Wam wierzymy, że takie działanie na rzecz młodzieży ma sens! Jesteśmy szczęśliwi, że tak licznie odwiedziliście Biuro Projektu i złożyliście dokumenty rekrutacyjne. Kto nie mógł dotrzeć osobiście, nadal może dosłać swoje zgłoszenie elektronicznie. Po stworzeniu listy rankingowej, każdy zakwalifikowany uczestnik projektu zostanie skierowany na indywidualnie dobrane kursy zawodowe, a uwieńczeniem ścieżki w projekcie będzie odbycie latem stażu zawodowego. Tak jak i Wy już nie możemy się doczekać rozpoczęcia kursów!

Drodzy uczniowie i absolwenci.
Przypominamy, że termin składania deklaracji egzamin zawodowy- sesja czerwiec 2021r upływa 7 lutego 2021. Absolwenci szkoły mają czas do 21 lutego 2021. Natomiast zdający, którzy nie zdali egzaminu w sesji zima 2021 (ogłoszenie wyników 31 marca 2021), mają czas do 8 kwietnia 2021 na złożenie deklaracji poprawkowej.
Deklaracje prosimy składać w sekretariacie szkoły.

Dyrekcja Szkoły ZSZ w Braniewie

Kilka informacji przed egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje
w zawodzie!!!!

Sesja zima 2021

 1. Na egzamin nie może przyjść osoba posiadająca objawy zbieżne z objawami covid-19, pozostająca w kwarantannie lub izolacji oraz po bliskim kontakcie z osobą zarażoną koronawirusem.
 2. Proszę stawić się na egzamin ok.0,5 h przed egzaminem.
 3. Nie zabierajcie zbędnych rzeczy.
 4. Przed wejściem do szkoły proszę zachować dystans oraz posiadać maseczkę ochronną.
 5. Na egzamin pisemny proszę zabrać: maseczkę, dowód tożsamości, czarny długopis, kalkulator prosty (zgodnie z Komunikatem dyrektora CKE z 10 grudnia 2020). Można mieć małą wodę.
 6. Na egzamin praktyczny zgodnie z Komunikatem dyrektora CKE z 10 grudnia 2020 dla wszystkich kwalifikacji: czarny długopis, prosty kalkulator, ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę. Oczywiście konieczna również maseczka i dowód tożsamości.
 7. Na egzamin będziecie wchodzić 2 wejściami. Zdający kierowani do Sali gimnastycznej- wejściem od Sali ( do dyspozycji szatnia w-f).

Zdający kierowani do auli i Sali 27 wchodzą wejściem głównym ( do dyspozycji szatnia gówna).

W razie pytań lub wątpliwości służę pomocą. Kontakt przez librus lub telefonicznie-sekretariat szkoły.

Powodzenia
z-ca dyrektora
Monika Bejnarowicz

koniec roku już za...

100-lecie niepodległości

najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

mini-kalendarz

Marzec 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

pogoda

 

booked.net

Copyright © 2021 ZSZ Braniewo Rights Reserved.