Co powinniscie wiedzieć w skrócie.

PRZEWODNIK ODNOŚNIE NABORU W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. J. Liszewskiego w Braniewie OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Ważne informacje.
Jak wybrać Naszą Szkołę i klasę?
Jak wypełniać wniosek?

WAŻNE INFORMACJE


Szanowni Rodzice, Drodzy Absolwenci Szkoły Podstawowej!
Wybór szkoły to ważna i odpowiedzialna decyzja. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółową ofertą naszej szkoły. Można wejść na stronę internetową szkoły zszbraniewo.pl
W przypadku wyboru kształcenia w zawodach należy wziąć pod uwagę stan zdrowia oraz perspektywy pracy lub dalszej nauki.

Informacje na ten temat uzyskać można w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Braniewie lub u doradcy zawodowego w poszczególnych szkołach ponadpodstawowych

ZSZ w Braniewie to dobry wybór to szansa na sukces!

Kandydacie!

Jeśli jesteś uczniem ósmej klasy szkoły podstawowej, to nadeszła pora na podjęcie przez Ciebie decyzji o wyborze dalszej drogi kształcenia.
Wybór szkoły ponadpodstawowej powinien być zgodny z Twoimi zainteresowaniami i możliwościami. Rozważnie podejmuj decyzję.

PAMIĘTAJ!

Szkoły ponadpodstawowe:

 • 5-letnie technikum,
 • 3-letnia branżowa szkoła I stopnia.

Pierwszy typy szkoły kończy się egzaminem maturalnym, ale nauka w technikum i szkole branżowej daje możliwość uzyskania zawodu. Pamiętaj jednak, że ukończenie szkoły branżowej nie zamyka Ci drogi do zdania egzaminu maturalnego. Po ukończeniu szkoły branżowej będziesz mógł kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.
W tym roku po raz kolejny rekrutacja do Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Liszewskiego w Braniewie będzie prowadzona przy pomocy elektronicznego wysłania podania do szkoły na adres e-mail szkoły lub w postaci papierowej (należy przynieść osobiście do szkoły lub wrzucić do skrzynki przy wejściu do szkoły). Na stronie internetowej szkoły www.zszbraniewo.pl będą zamieszczane aktualne informacje na temat rekrutacji.
Przy pomocy serwisu internetowego można będzie: wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły, zapoznać się z kryteriami i zasadami punktacji, mieć stały dostęp do poradników.

 

JAK WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ I KLASĘ ?

Harmonogram działań:

 1. Wybierz naszą szkołę Technikum czy Branżową Szkołę I stopnia , wybierz tę, która odpowiada Twoim zainteresowaniom . PAMIĘTAJ! Szkoła pierwszego wyboru to ta, na której zależy Ci najbardziej.
 2. Nie ma ograniczeń w wyborze liczby oddziałów w naszej szkole:
 • wybierz więcej niż jeden oddział (im więcej oddziałów wybierzesz, tym większe masz szanse na dostanie się do szkoły),
 • zwróć uwagę nie tylko na liczbę, ale także na kolejność w jakiej wybierasz oddziały, (oznacz je w podaniu x1, x2, x3)

UWAGA! Jeśli wybierzesz małą liczbę oddziałów lub wyłącznie oddziały cieszące się dużą popularnością, zmniejszysz swoje szanse na szczęśliwy nabór. Spróbuj wstępnie przeliczyć punkty, które prawdopodobnie uzyskasz za świadectwo oraz egzamin po szkole podstawowej i porównaj
z punktacją w interesujących Cię klasach.
O dostaniu się do danego oddziału decyduje liczba punktów.
Jeśli zgromadzona przez Ciebie liczba punktów będzie niewystarczająca, dostaniesz od nas informację o możliwości nauki w klasie, która była wyborem X2, X3. Warto wybrać kierunki odpowiadające Twoim możliwościom.
Do Branżowej Szkoły I Stopnia będziesz przydzielony w zależności od wybranego zawodu w, którym chcesz podjąć naukę.

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK ?


W Internecie na stronie www.zszbraniewo.pl znajdują się wnioski zarówno do Technikum jak i do Branżowej Szkoły I Stopnia. Wnioski są edytowalne. Jeśli zdecydujesz się wypełnić elektronicznie podanie i wysłać do szkoły to: wydrukuj wniosek i podpisz własnoręcznie oraz poproś jednego z rodziców o podpisane wydrukowanego wniosku; postępowanie rekrutacyjne zgodnie z ustawą, prowadzone jest na wniosek rodzica (art. 130, ust. 4 ustawy Prawo oświatowe) złożony w szkole pierwszego wyboru. W związku z tym szkoła nie może przyjąć wniosku, którego rodzic nie podpisał. Jeśli zdecydujesz się na dostarczenie wniosku do szkoły i wrzucenie go do skrzynki przy drzwiach szkoły również podpisz TY i Twoi rodzice wniosek.
PAMIĘTAJ ! Wnioski złożone po terminie i niekompletne, nie biorą udziału w rekrutacji. Jeżeli zapomniałeś złożyć wniosek w terminie, będziesz mógł wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej
w szkole, która wykaże wolne miejsca.

Inne dokumenty, które musisz złożyć w zależności od tego, jaki wybrałeś typ szkoły:

 • zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) - obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół prowadzących kształcenie zawodowe (skierowanie na badanie otrzymasz po podaniu do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych),
 • zaświadczenie o praktyce - dla młodocianych pracowników
 • dołącz dwa zdjęcia legitymacyjne.


W terminie od 16 maja 2022 r. można już złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły.
W terminie od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 12.00 do szkoły pierwszego wyboru należy przedłożyć oryginały lub kopie następujących dokumentów:

 1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 2. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022r. godz. 12.00),
 3. zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty,
 4. dyplomy osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.


Pamiętaj !
W przypadku złożenia kopii ostateczny termin złożenia oryginału mija 22 lipca 2022 r. o godz. 15:00
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych z kryteriów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, bierze się pod uwagę potwierdzone opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej problemy zdrowotne ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia, a w razie potrzeby kryteria ustawowe (różnicujące), ale tylko wtedy gdy dołączono wymagane dokumenty
i oświadczenia potwierdzające ich spełnianie.
Uwaga! Rodzice zamierzający skorzystać z uprawnień wynikających z kryteriów różnicujących zobowiązani są do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów do 13 lipca
2022 r. w postaci Oświadczenia. Potwierdzenie spełnienie kryteriów, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, natomiast pozostałe dokumenty składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego (zgodnie
z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego) odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach rodziców, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.
PAMIĘTAJ !

 1. Jeżeli dokonałeś już wyboru szkoły /klasy i jest to nasza szkoła w następnej kolejności drukujesz podanie i dostarczasz je do NAS w terminach podanych w harmonogramie rekrutacji. Pamiętaj o podpisaniu podania przez Ciebie i rodzica/prawnego opiekuna.
 2. Koniecznie zapoznaj się z harmonogramem rekrutacji!!!


Pamiętaj !
W przypadku jakichkolwiek problemów możesz zgłosić się do sekretariatu Zespołu Szkół Zawodowych im. Jan Liszewskiego w Braniewie ul. Gdańska 19, gdzie przeszkolone osoby pomogą Ci w procesie rekrutacji.

REGULAMIN REKRUTACJI do Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Liszewskiego w Braniewie w roku szkolnym 2022/2023

Informacja w sprawie opinii wydawanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Braniewie dla uczniów klas VIII w roku szkolnym 2022/2023

 

ZAPRASZAMY DO ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. JANA LISZEWSKIEGO W BRANIEWIE

Katalog pracodawców dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia Zespołu Szkół Zawodowych w Braniewie 

Katalog do pobrania tutaj (PDF, 76KB)

Formularz do pobrania tudaj DOC, PDF

Zaświadczenie od pracodawcy dla kandydatów do szkoły branżowej 

Zaświadczenie do pobrania tutaj