Co powinniscie wiedzieć w skrócie.

Technikum

Typ szkołyForma i miejsce kształceniaJęzyk obcyLiczba oddziałówLiczba miejscRozszerzenia
Technik żywienia i usług gastronomicznych dz/5 język angielski
język niemiecki
język rosyjski
 1  30 język angielski
Technik hotelarstwa  dz/5   język angielski
język niemiecki
język rosyjski
 1  30 język angielski lub geografia
 Technik leśnik dz/5   język angielski
język niemiecki
język rosyjski
 1  30 matematyka 
Technik logistyk  dz/5   język angielski
język niemiecki
język rosyjski
 30 geografia lub matematyka 
 Technik rachunkowości dz/5   język angielski
język niemiecki
język rosyjski
 1  30 matematyka  
Technik ekonomista  dz/5   język angielski
język niemiecki
język rosyjski
1 30  matematyka  

*rozszerzenia mogą ulec zmianie w zależności od połączenia klas

Wniosek o przyjęcie do szkoły do wygenerowania na stronie szkoły .
Wypełniony w systemie wniosek należy wydrukować i podpisać (należy uważnie przeczytać i wypełnić każdą rubrykę oraz zwrócić uwagę na wszystkie wymagane podpisy) . Wniosek należy złożyć w szkole pierwszego wyboru. W zaistniałej sytuacji epidemii koronawirusa skan podpisanego wniosku można wysłać na e-mail szkoły ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ), lub wrzucić do skrzynki na podania znajdującej się na ścianie przy wejściu do szkoły.
Poniżej znajdują się przeliczniki punktów:

Technikum


O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje liczba punktów.
Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów, wg. poniższych kryteriów.

Suma punktów uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty:
MAKSYMALNIE 100.

Sposób przeliczenia wyników testu na punkty:
• język polski - przemnażając wynik przez 0.35,
• matematyka - przemnażając wynik przez 0.35,
• język obcy nowożytny - przemnażając wynik przez 0.3.

Suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej:
MAKSYMALNIE 100.

Przy przeliczeniu brane są pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:
• język polski,
• matematyka,
• język obcy nowożytny.

Przeliczenie ocen na punkty następuje według klucza:

dla j. polskiego i matematyki:
• celujący – 35 punktów,
• bardzo dobry – 30 punktów,
• dobry – 25 punktów,
• dostateczny – 15 punktów,
• dopuszczający – 10 punktów.

dla j. obcego nowożytnego:
• celujący – 30 punktów,
• bardzo dobry – 25 punktów,
• dobry – 20 punktów,
• dostateczny – 10 punktów,
• dopuszczający – 5 punktów.
W przypadku, gdy ilość kandydatów na dany profil lub zawód przekroczy liczbę planowanych miejsc, kandydat będzie miał prawo podjąć naukę w klasie o innym profilu lub zawodzie zaproponowanym przez komisję w miarę posiadanych miejsc.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

16.05.2022 – 21.06.2022 złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków/kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

24.06.2022 – 13.07.2022 do godziny 15.00 uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

20.07.2022 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

16.05.2022 – 21.07.2022 wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie (dla kandydatów do technikum). Przypominamy, że skierowania do medycyny pracy dla kandydatów do Szkoły Branżowej I Stopnia wydaje pracodawca.

24.06.2022 – 22.07.2022 potwierdzenie woli przyjęcia (do godziny 15.00) w postaci:

24.06.2022 – 22.07.2022 potwierdzenie woli przyjęcia (do godziny 15.00)  w postaci:
1. przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
2. oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, (o ile nie zostały złożone wcześniej),
3. zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 
25.07.2022 do godziny 14.00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.