Co powinniscie wiedzieć w skrócie.

Typ szkołyForma i miejsce kształceniaJęzyk obcyLiczba oddziałówLiczba miejscRozszerzenia
Technik żywienia i usług gastronomicznych dz/5 język angielski
język niemiecki
język rosyjski
1 30 język angielski lub chemia
Technik hotelarstwa dz/5 język angielski
język niemiecki
język rosyjski
1 30 język angielski lub geografia
Technik leśnik dz/5 język angielski
język niemiecki
język rosyjski
1 30 matematyka lub geografia
Technik logistyk dz/5 język angielski
język niemiecki
język rosyjski
1 30 geografia lub matematyka
Technik rachunkowości dz/5 język angielski
język niemiecki
język rosyjski
1 30 matematyka lub język angielski
Technik ekonomista dz/5 język angielski
język niemiecki
język rosyjski
1 30 matematyka lub język angielski
Branżowa Szkoła I Stopnia dz/3 język angielski 2 2x30 -

*rozszerzenia mogą ulec zmianie w zależności od połączenia klas

W rekrutacji do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowych tj. do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie na rok szkolny 2024/2025, brani są uwagę absolwenci Szkoły Podstawowej, którzy nie ukończyli 18 roku życia.
Wniosek o przyjęcie do szkoły do wygenerowania na stronie szkoły.

Wypełniony w systemie wniosek należy wydrukować i podpisać (należy uważnie przeczytać i wypełnić każdą rubrykę oraz zwrócić uwagę na wszystkie wymagane podpisy) . Wniosek należy złożyć w szkole pierwszego wyboru. lub wrzucić do skrzynki na podania znajdującej się na ścianie przy wejściu do szkoły. Wnioski w formie papierowej dostępne są również w szkole.

Poniżej znajdują się przeliczniki punktów:

Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów, wg. poniższych kryteriów.

Suma punktów uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty:

MAKSYMALNIE 100.

Sposób przeliczenia wyników testu na punkty:

 • język polski - przemnażając wynik przez 0.35,
 • matematyka - przemnażając wynik przez 0.35,
 • język obcy nowożytny - przemnażając wynik przez 0.3.


W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, posiadania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (Prawo Oświatowe art. 134 ust. 1 pkt 1), niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1 Ustawy, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wyniki egzaminu ósmoklasisty;
 2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły

Suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia Szkoły Podstawowej: MAKSYMALNIE 72
Przy przeliczeniu brane są pod uwagę oceny z następujących czterech przedmiotów:
Dla wszystkich kierunków

  • język polski,
  • matematyka,
  • oraz w zależności od kierunku kształcenia będą to przedmioty:
KierunekPrzedmioty
Technik żywienia i usług gastronomicznych język angielski oraz chemia
Technik hotelarstwa język angielski oraz geografia
Technik leśnik język angielski oraz geografia
Technik logistyk język angielski oraz geografia
Technik rachunkowości język angielski oraz matematyka
Technik ekonomista język angielski oraz matematyka
Branżowa Szkoła I Stopnia Język angielski oraz geografia

Przy przeliczaniu za oceny wyrażone w stopniu:
celującym – przyznaje się po 18 punktów,
bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów,
dobrym – przyznaje się po 14 punktów,
dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 1. Punkty z innych osiągnięć:
  szczególne osiągnięcia – przyznaje się 18 punktów,
  świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem – przyznaje się 7 punktów,
  aktywność społeczna – przyznaje się 3 punkty.

Łączna maksymalna liczba punktów: 200
W przypadku, gdy ilość kandydatów na dany profil lub zawód przekroczy liczbę planowanych miejsc, kandydat będzie miał prawo podjąć naukę w klasie o innym profilu lub zawodzie zaproponowanym przez komisję w miarę posiadanych miejsc.
Dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie szkoły w procesie rekrutacji:

   • wniosek o przyjęcie do Technikum lub Branżowej Szkoły I Stopnia (wniosek podpisuje kandydat oraz rodzic lub opiekun),
   • orzeczenie lekarskie (od lekarza rodzinnego) dotyczące kształcenia i nauki zawodu,
   • zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) - obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół prowadzących kształcenie zawodowe (skierowanie na badanie otrzymasz po podaniu do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – dotyczy kandydatów do Technikum), skierowania do medycyny pracy dla kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia wydaje pracodawca (w tym przypadku do szkoły należy dostarczyć KOPIĘ zaświadczenia z medycyny pracy),
   • zaświadczenie o przyjęciu kandydata na praktykę - dla młodocianych pracowników (dotyczy tylko kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia),
   • dwa zdjęcia legitymacyjne,
   • świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej,
   • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
   • zaświadczenie Kuratora Oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty,
   • dyplomy osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.


HARMONOGRAM REKRUTACJI

 • Od 20.05.2024 (poniedziałek) – 19.06.2024 (środa) do godz.15.00 złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków/kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Do 08.07.2024 (poniedziałek) do godz. 12.00 - uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • Od 21.06.2024 (piątek) do 15.07.2024 (poniedziałek) do godziny 15.00 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci ORYGINAŁÓW: świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty ( o ile ORYGINAŁY nie zostały wcześniej złożone). Złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz innych stosownych orzeczeń.
 • Dnia 10.07.2024 (środa) ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • Do 11.07.2024 (czwartek) wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie (dla kandydatów do Technikum). Przypominamy, że skierowania do medycyny pracy dla kandydatów do Szkoły Branżowej I stopnia wydaje pracodawca.
 • Dnia 16.07.2024 (wtorek) do godziny 10.00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

*terminy w postępowaniu uzupełniającym dostępne w harmonogramie rekrutacji.