Co powinniscie wiedzieć w skrócie.

Technikum

Typ szkołyForma i miejsce kształceniaJęzyk obcyLiczba oddziałówLiczba miejscRozszeżenia
Technik żywienia i usług gastronomicznych dz/5 język angielski
język niemiecki
język rosyjski
 1  30 język angielski
lub chemia
Technik hotelarstwa  dz/5   język angielski
język niemiecki
język rosyjski
 1  30 język angielski 
 Technik leśnik dz/5   język angielski
język niemiecki
język rosyjski
 1  30 matematyka 
Technik logistyk  dz/5   język angielski
język niemiecki
język rosyjski
 30  matematyka 
 Technik rachunkowości dz/5   język angielski
język niemiecki
język rosyjski
 1  30 matematyka  
Technik ekonomista  dz/5   język angielski
język niemiecki
język rosyjski
1 30  matematyka  


Wniosek o przyjęcie do szkoły do wygenerowania na stronie szkoły .
Wypełniony w systemie wniosek należy wydrukować, podpisać (zwrócić uwagę na wszystkie
wymagane podpisy) i złożyć w szkole pierwszego wyboru. W zaistniałej sytuacji epidemii
koronowirusa wysłać na skrzynkę szkoły.
Poniżej znajdują się przeliczniki punktów:

Technikum


O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje liczba punktów.
Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów, wg. poniższych kryteriów.


Suma punktów uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty:
MAKSYMALNIE 100.

Sposób przeliczenia wyników testu na punkty:

 • język polski - przemnażając wynik przez 0.35,
 • matematyka - przemnażając wynik przez 0.35,
 • język obcy nowożytny - przemnażając wynik przez 0.3.

Suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej:
MAKSYMALNIE 72.

Przy przeliczeniu brane są pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język angielski,
 • niemiecki lub rosyjski (lepsza z ocen),
 • język angielski, matematyka, geografia (w zależności od wybranego kierunku).

Przeliczenie ocen na punkty następuje według klucza:

 • celujący – 18 punktów,
 • bardzo dobry – 17 punktów,
 • dobry – 14 punktów,
 • dostateczny – 8 punktów,
 • dopuszczający – 2 punktów.

Suma punktów uzyskanych za osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej:
MAKSYMALNIE 28.


Punkty za osiągnięcia dodatkowe przyznawane są według klucza:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów;
 • szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - maksymalnie 18 punktów;
 • aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska, zwłaszcza w formie wolontariatu – 3 punkty.

W przypadku, gdy ilość kandydatów na dany profil lub zawód przekroczy liczbę planowanych miejsc, kandydat będzie miał prawo podjąć naukę w klasie o innym profilu lub zawodzie zaproponowanym przez komisję w miarę posiadanych miejsc.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

17.05.2021 – 21.06.2021 złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków/kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

25.06.2021 – 14.07.2021 do godziny 15.00 uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

22.07.2021 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

17.05.2021 – 26.07.2021 wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie,

23.07.2021 – 30.07.2021 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci:

 1. przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
 2. oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, (o ile nie zostały złożone wcześniej),
 3. zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

02.08.2021 do godziny 14.00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.