REGULAMIN REKRUTACJI do Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie w roku szkolnym 2024/2025

 1. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Liszewskiego w Braniewie na rok szkolny 2024/2025 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej prowadzona jest zgodnie z:


a. Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730, 2089, z 2023 r. poz. 185.)
b. Rozporządzeniem MEN z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022r. poz.2431 )
c. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów (Dz.U. z 2019r. poz.1651)
d. Zarządzeniem Nr 3 Warmińsko -Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024r.
e. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 r.

 1. Rekrutacja na roku szkolny 2024/2025 prowadzona jest do następujących oddziałów:
Typ szkołyForma i miejsce kształceniaJęzyk obcyLiczba oddziałówLiczba miejscRozszerzenia
Technik żywienia i usług gastronomicznych dz/5 język angielski
język niemiecki
język rosyjski

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

30

język angielski lub chemia
Technik hotelarstwa dz/5 język angielski
język niemiecki
język rosyjski
język angielski lub geografia
Technik leśnik dz/5 język angielski
język niemiecki
język rosyjski
matematyka lub geografia
Technik logistyk dz/5 język angielski
język niemiecki
język rosyjski
geografia lub matematyka
Technik rachunkowości dz/5 język angielski
język niemiecki
język rosyjski
matematyka lub język angielski
Technik ekonomista dz/5 język angielski
język niemiecki
język rosyjski
matematyka lub język angielski
Branżowa Szkoła I Stopnia dz/3 język angielski 1 30 -
 • rozszerzenia mogą ulec zmianie w zależności od połączenia klas
 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor zespołu powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną oraz wyznacza jej przewodniczącego.
 2. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna wykonuje zakres zadań związanych z naborem uczniów do Zespołu Szkół Zawodowych zgodnie z zasadami określonymi w wyżej podanym rozporządzeniu MEN z dnia 18 listopada 2022r. § 10.
 3. O przyjęciu kandydata do klas pierwszych w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Liszewskiego w Braniewie decydują:


Suma punktów uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty MAKSYMALNIE 100 pkt.
Sposób przeliczenia wyników testu na punkty:
• język polski – wynik w procentach mnoży się przez 0,35 (np. 100% x 0,35 =35 pkt.),
• matematyka - wynik w procentach mnoży się przez 0,35,
• język obcy nowożytny - wynik w procentach mnoży się przez 0.3.

 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, posiadania świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej (Prawo Oświatowe art. 134 ust. 1 pkt 1), niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1 Ustawy, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:


1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;
2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły.
Suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej MAKSYMALNIE 72 pkt.
Przy przeliczeniu brane są pod uwagę oceny z następujących czterech przedmiotów:

Dla wszystkich kierunków :
• język polski,
• matematyka,
oraz w zależności od kierunku kształcenia będą to przedmioty:

KierunekPrzedmioty
Technik żywienia i usług gastronomicznych język angielski oraz chemia
Technik hotelarstwa język angielski oraz geografia
Technik leśnik język angielski oraz geografia
Technik logistyk język angielski oraz geografia
Technik rachunkowości język angielski oraz matematyka
Technik ekonomista język angielski oraz matematyka
Branżowa Szkoła I Stopnia Język angielski oraz geografia

Przy przeliczaniu za oceny wyrażone w stopniu:

celującym – przyznaje się po 18 punktów,
bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów,
dobrym – przyznaje się po 14 punktów,
dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 1. Punkty z innych osiągnięć:
  szczególne osiągnięcia – przyznaje się 18 punktów,
  świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem – przyznaje się 7 punktów,
  aktywność społeczna – przyznaje się 3 punkty.

Maksymalna liczba punktów: 200

Punkty za szczególne osiągnięcia oraz aktywność społeczną wylicza się w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431) § 6.1. ,
§ 6.1.1, § 6.1.2, § 6.1.3, § 6.1.4, § 6.1.5, § 6.2, § 7.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44 zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

• języka polskiego i matematyki oceny wyrażone w stopniu:
celującym – przyznaje się po 35 pkt,
bardzo dobrym – przyznaje się po 30 pkt,
dobrym – przyznaje się po 25 pkt,
dostatecznym – przyznaje się po 15 pkt,
dopuszczającym – przyznaje się po 10 pkt;
• języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
celującym – przyznaje się po 30 pkt,
bardzo dobrym – przyznaje się po 25 pkt,
dobrym – przyznaje się po 20 pkt,
dostatecznym – przyznaje się po 10 pkt,
dopuszczającym – przyznaje się po 5 pkt;

 1. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata, potwierdzonym opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria (mają one jednakową wartość):


− wielodzietność rodziny kandydata,
− niepełnosprawność kandydata,
− niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
− niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
− niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
− samotne wychowywanie kandydata przez rodzica,
− objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Przykład przeliczania punktów.

KRYTERIA OCENY MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
Punkty za świadectwo
ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt
Szczególne osiągnięcia 18 pkt
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt
aktywność społeczna 3 pkt
Razem świadectwo 100 pkt
Punkty za egzamin ósmoklasisty
Wynik z języka polskiego 100% x 0,35 =35 pkt
 Wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt
Wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,30 = 0,30 pkt
Razem punkty za egzamin 100 pkt
Maksymalna liczba punktów do zdobycia 200 pkt
 1. Dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie szkoły w procesie rekrutacji:
 • wniosek o przyjęcie do Technikum lub Branżowej Szkoły I Stopnia (wniosek podpisuje kandydat oraz rodzic lub opiekun),
 • orzeczenie lekarskie (od lekarza rodzinnego) dotyczące kształcenia i nauki zawodu,
 • zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) - obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół prowadzących kształcenie zawodowe (skierowanie na badanie otrzymasz po podaniu do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – dotyczy kandydatów do Technikum), skierowania do medycyny pracy dla kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia wydaje pracodawca (w tym przypadku do szkoły należy dostarczyć kopię zaświadczenia z medycyny pracy),
 • zaświadczenie o praktyce - dla młodocianych pracowników (dotyczy Branżowej Szkoły I Stopnia),
 • dwa zdjęcia legitymacyjne,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty,
 • dyplomy osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 1. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły.
 2. Procedura odwoławcza


W ciągu 3 dni od daty opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły rodzic kandydata może złożyć wniosek do Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata z wnioskiem.

W ciągu 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

W ciągu 3 dni od dnia wniesienia odwołania Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły służy skarga do Sądu Administracyjnego.