REGULAMIN REKRUTACJI do Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Liszewskiego
w Braniewie w roku szkolnym 2021/2022

 1. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w Zespole Szkół
  Zawodowych im. J. Liszewskiego w Braniewie na rok szkolny 2021/2022 dla
  absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej prowadzona jest zgodnie z:
  1. Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz.1148 ze
   zm.)
  2. Rozporządzeniem MEN z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia
   postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych
   przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019r. poz.1737)
  3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie badań
   lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na
   kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy
   kwalifikacyjnych kursów.
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 w sprawie
   szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
   jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
   zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. Poz. 493 z póź. zm.)
  5. Zarządzeniem Nr 7 Warmińsko -Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia
   2021r.
 2. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor Zespołu powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną oraz wyznacza jej przewodniczącego.
 3. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna wykonuje zakres zadań związanych z naborem uczniów do Zespołu zgodnie z zasadami określonymi w wyżej podanym rozporządzeniu MEN z dnia 21 sierpnia 2019r. § 10.
 4. W przyjęciu do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowych w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Liszewskiego w Braniewie na rok szkolny 2021/2022 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej: technikum i branżowej szkoły I stopnia, pierwszeństwo mają absolwenci, którzy nie ukończyli 18 roku życia.
 5. O przyjęciu kandydata do klas pierwszych w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Liszewskiego w Braniewie decydują:
  1. suma punktów uzyskanych za wyniki egzaminu ósmoklasisty – do 100pkt

✓ j. polski (wynik w % x 0,35) – max 35 pkt

✓ matematyka (wynik w % x 0,35) – max 35 pkt

✓ język obcy nowożytny (wynik w % x 0,3) – max 30 pkt

 

  1. suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen z zajęć edukacyjnych uzyskanych na
   świadectwie ukończenia szkoły podstawowej czyli za oceny wyrażone w stopniu:
   1. celującym (6) - przyznaje się po 18 pkt
   2. bardzo dobrym (5) - przyznaje się po 17 pkt
   3. dobrym (4) - przyznaje się po 14 pkt
   4. dostatecznym (3) - przyznaje się po 8 pkt
   5. dopuszczającym (2) - przyznaje się po 2 pkt 
  1. za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt
  2. suma punktów pochodzących z przeliczenia innych osiągnięć kandydata, za
   uzyskanie:
   • w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
   organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   ✓ tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt
   ✓ tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt
   ✓ tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt
   • w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
   ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
   ✓ tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
   ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt
   ✓ tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
   ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt
   ✓ tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
   ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt
   • w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanych
   przez kuratora oświaty:
   ✓ dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt
   ✓ dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
   –7pkt✓ dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5pkt
   ✓ tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt
   ✓ tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt
   ✓ tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt
   • w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim
   lub wojewódzkim:
   ✓ dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
   objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt
   ✓ dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
   nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt
   ✓ dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotów lub przedmiotów artystycznych
   nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt
   ✓ tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
   planem nauczania – 7 pkt
   ✓ tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
   ramowym planem nauczania – 3 pkt
   ✓ tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
   ramowym planem nauczania – 2 pkt
   • wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż powyżej, artystycznych lub sportowych
   organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na
   szczeblu:
   ✓ międzynarodowym – 4 pkt
   ✓ krajowym – 3 pkt
   ✓ wojewódzkim – 2 pkt
   ✓ powiatowym – 1 pkt
   Jeśli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów
   wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu
   wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo
   punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, ale maksymalna liczba
   punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
  3. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
   w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.
 1.  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty,na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44 zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z: 

• języka polskiego i matematyki oceny wyrażone w stopniu:
✓ celującym (6) – przyznaje się po 35 pkt,
✓ bardzo dobrym(5) – przyznaje się po 30 pkt,
✓ dobrym (4) – przyznaje się po 25 pkt,
✓ dostatecznym (3) – przyznaje się po 15 pkt,
✓ dopuszczającym (2) – przyznaje się po 10 pkt;


• wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
✓ celującym (6) – przyznaje się po 30 pkt,
✓ bardzo dobrym(5) – przyznaje się po 25 pkt,
✓ dobrym (4) – przyznaje się po 20 pkt,
✓ dostatecznym (3) – przyznaje się po 10 pkt,
✓ dopuszczającym (2) – przyznaje się po 5 pkt;

 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej TECHNIKUM decydują:
  a. liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki
  w szkole podstawowej - wg wartości podanych w pkt.5 ppkt. a niniejszego regulaminu;
  b. liczba punktów za wyniki nauczania takich przedmiotów edukacyjnych jak:
  • język polski,
  • język obcy II. 2,
  • matematyka,
  • język angielski (technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa
  • matematyka (technik leśnik, technik logistyk, technik rachunkowości, technik ekonomista)


c. liczba punktów za uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z
wyróżnieniem - podane w pkt.5 ppkt. c
d. liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej – podane w pkt.5 ppkt. d niniejszego regulaminu.

 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA decydują:
  a. liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku
  nauki w szkole podstawowej - wg wartości podanych w pkt.5 ppkt. a niniejszego
  regulaminu;
  b. liczba punktów za wyniki nauczania takich przedmiotów edukacyjnych jak:
  − język polski,
  − język obcy
  − matematyka,
  − geografia wg wartości podanych w pkt.5 ppkt. b niniejszego regulaminu;
  c. liczba punktów za uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z
  wyróżnieniem - podane w pkt 5 ppkt. c d. liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia
  wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – podane w pkt.5 ppkt. d
  niniejszego regulaminu.
 2. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
  przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w
  pierwszej kolejności.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
  rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo mają
  kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku
  kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata, potwierdzonym opinią publicznej poradni
  psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
  rekrutacyjnego lub po zakończeniu tego etapu i dysponowaniu wolnymi miejscami, na
  trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria (mają
  one jednakową wartość):
  − wielodzietność rodziny kandydata,
  − niepełnosprawność kandydata,
  − niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  − niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  − niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  − samotne wychowywanie kandydata przez rodzica,
  − objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 5. Procedura odwoławcza.
  W ciągu 7 dni od daty opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do
  szkoły rodzic kandydata może złożyć wniosek do Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej o
  sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
  W ciągu 5 dni od daty wystąpienia rodzica kandydata Przewodniczący Komisji
  Rekrutacyjnej sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia.
  W ciągu 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do
  Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
  W ciągu 7 dni od dnia wniesienia odwołania Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od
  rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
  Na rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły służy skarga do Sądu Administracyjnego.