REGULAMIN REKRUTACJI do Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Liszewskiego w Braniewie w roku szkolnym 2022/2023

 1. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Liszewskiego w Braniewie na rok szkolny 2022/2023 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej prowadzona jest zgodnie z:

 

 1. Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz.1148 ze zm.)
 2. Rozporządzeniem MEN z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019r. poz.1737)
 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. Poz. 493 z póź. zm.)
 5. Zarządzeniem Nr 6 Warmińsko -Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022r.
 6. Zasady postępowania rekrutacyjnego Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

 

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor Zespołu powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną oraz wyznacza jej przewodniczącego.
 2. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna wykonuje zakres zadań związanych z naborem uczniów do Zespołu zgodnie z zasadami określonymi w wyżej podanym rozporządzeniu MEN z dnia 21 sierpnia 2019r. § 10.
 3. W przyjęciu do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowych w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Liszewskiego w Braniewie na rok szkolny 2022/2023 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej: technikum i branżowej szkoły I stopnia, pierwszeństwo mają absolwenci, którzy nie ukończyli 18 roku życia.
 4. O przyjęciu kandydata do klas pierwszych w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Liszewskiego w Braniewie decydują:

 

 1. suma punktów uzyskanych za wyniki egzaminu ósmoklasisty – do 100pkt
  ✓ j. polski (wynik w % x 0,35) – max 35 pkt
  ✓ matematyka (wynik w % x 0,35) – max 35 pkt
  ✓ język obcy nowożytny (wynik w % x 0,3) – max 30 pkt
 2. suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen z zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej czyli za oceny wyrażone w stopniu:

 

 1. celującym (6) - przyznaje się po 35 pkt
 2. bardzo dobrym (5) - przyznaje się po 30 pkt
 3. dobrym (4) - przyznaje się po 25 pkt
 4. dostatecznym (3) - przyznaje się po 15 pkt
 5. dopuszczającym (2) - przyznaje się po 10 pkt

 

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44 zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
  • języka polskiego i matematyki oceny wyrażone w stopniu:
  ✓ celującym (6) – przyznaje się po 35 pkt,
  ✓ bardzo dobrym(5) – przyznaje się po 30 pkt,
  ✓ dobrym (4) – przyznaje się po 25 pkt,
  ✓ dostatecznym (3) – przyznaje się po 15 pkt,
  ✓ dopuszczającym (2) – przyznaje się po 10 pkt;
  • wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
  ✓ celującym (6) – przyznaje się po 30 pkt,
  ✓ bardzo dobrym(5) – przyznaje się po 25 pkt,
  ✓ dobrym (4) – przyznaje się po 20 pkt,
  ✓ dostatecznym (3) – przyznaje się po 10 pkt,
  ✓ dopuszczającym (2) – przyznaje się po 5 pkt;

 

 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej TECHNIKUM decydują:
  a. liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej - wg wartości podanych w pkt.5 ppkt. a niniejszego regulaminu;
  b. liczba punktów za wyniki nauczania takich przedmiotów edukacyjnych jak:
 • język polski,
 • język obcy II. 2,
 • matematyka,
 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA decydują:
  a. liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku
  nauki w szkole podstawowej - wg wartości podanych w pkt.5 ppkt. a niniejszego regulaminu;
  b. liczba punktów za wyniki nauczania takich przedmiotów edukacyjnych jak:
  − język polski,
  − język obcy
  − matematyka,
 2. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata, potwierdzonym opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub po zakończeniu tego etapu i dysponowaniu wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria (mają one jednakową wartość):

− wielodzietność rodziny kandydata,
− niepełnosprawność kandydata,
− niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
− niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
− niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
− samotne wychowywanie kandydata przez rodzica,
− objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. Procedura odwoławcza.
  W ciągu 7 dni od daty opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły rodzic kandydata może złożyć wniosek do Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
  W ciągu 5 dni od daty wystąpienia rodzica kandydata Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia.
  W ciągu 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
  W ciągu 7 dni od dnia wniesienia odwołania Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
  Na rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły służy skarga do Sądu Administracyjnego.