ZAPRASZAMY DO ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. JANA LISZEWSKIEGO W BRANIEWIE

Podstawa prawna:
• rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) – zwanej dalej u.p.o.,
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
– zwane dalej r.p.p.r.,
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn.zm) – zwane dalej r.c.o.f.j.s.o.

Zarządzenie Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 na terenie województwa Warmińsko- Mazurskiego

Lp.RODZAJ CZYNNOŚCITermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniajacym
1. Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (art.154 ust. 4 pkt 3 UPO) Do końca lutego 2022r.
2. Złożenie wniosku, o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 130 i art. 134 UPO).

od 16 maja 2022 r.
do 21 czerwca 2022r.
do godz. 15.00 (wtorek)

od 26 lipca 2022 r.
do 5 sierpnia 2022 r.
do godz. 15.00 (piątek)

3.  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (art. 154 ust.1 pkt.2 UPO)

od 24 czerwca 2022r.
do 13 lipca 2022r.
do godz. 12.00 (środa)

 
4.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności ( art. 150 ust.7 UPO) do 13 lipca 2022r

do 10 sierpnia 2022 r.

5.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (art. 134 ust.1 pkt.2 UPO) do 20 lipca 2022r. 16 sierpnia 2022r.
6.  Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie ( art.134 ust.1 pkt 2 UPO)

od 16 maja 2022r.
do21 lipca 2022r.

 26 lipca 2022r.
- 17 sierpnia 2022r.
7.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego- woli przyjęcia w postaci

• przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty ( o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
• w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz innych stosownych orzeczeń (art. 134 ust.1 pkt.3-6 UPO)

24 czerwca 2022r. do
22 lipca 2022r
do godz. 15.00

26 lipca2022r do 18 sierpnia 2022r
do godz. 15.00

8.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły (art. 158 UPO)

25 lipca 2022r.
do godz. 14.00

19 sierpnia 2022 r.
do godz. 14.00

9.  Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkołach (za pomocą formularza elektronicznego udostępnionego od dnia 18 lipca 2022r., na stronie www.ko.olsztyn.pl w zakładce: szkoły i placówki/ rekrutacja).

26 lipca 2022r.
do godz. 12.00

22 sierpnia 2022 r.
do godz. 12.00

10.  Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 27 lipca 2022 r. do 23 sierpnia 2022 r.
11.  Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia ( art. 158 ust. 6 UPO). do 28 lipca 2022r. do 24 sierpnia 2022 r.
12.  Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia (art. 158 ust.7 UPO) do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
13.  Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjne (art. 158 ust. 8 UPO) do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia 
14.  Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (art. 158 ust.9 UPO)  do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Uwaga:
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.