Rekrutacja do Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie na 2024/2025r.

Podstawa prawna:

  • art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) – zwanej dalej u.p.o.,

  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, ze zm.) – zwane dalej r.p.p.r.,

Zarządzenie Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 na terenie województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Lp.RODZAJ CZYNNOŚCITermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniajacym
1. Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (art.154 ust. 4 pkt 3 UPO) Do końca lutego 2024r.
2. Złożenie wniosku, o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 130 i art. 134 UPO).

od 20 maja 2024 r. (poniedziałek)
do 19 czerwca 2024 r.
do godz. 15.00 (środa)

od 17 lipca 2024 r. (środa)
do 29 lipca 2024 r.
do godz. 15.00 (piątek)

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (art. 154 ust.1 pkt.2 UPO)

do 08 lipca 2024 r. do godz. 12.00 (poniedziałek)

 
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności ( art. 150 ust.7 UPO) do 09 lipca 2024 r (wtorek)

do 05 sierpnia 2024 r. (poniedziałek)

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (art. 158 ust.1 u.p.o.) 10 lipca 2024 r.(środa) 06 sierpnia 2024 r. (wtorek)
6.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie ( art.134 ust.1 pkt 2 UPO)

do 11 lipca 2024 r. (czwartek)

do 06 sierpnia 2024 r. (wtorek)
7.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego- woli przyjęcia w postaci
• przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty ( o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
• w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz innych stosownych orzeczeń (art. 134 ust.1
i 2 UPO)

od 21 czerwca 2024 r. (piątek) do 15 lipca 2024 r. do godz. 15.00 (poniedziałek)

do 09 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00 (piątek))

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły (art. 158 ust. 3 UPO) 16 lipca 2024 r. do godz. 10.00 (wtorek) 12 sierpnia 2024 r. do godz. 10.00 (poniedziałek)
9. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkołach (za pomocą formularza elektronicznego udostępnionego od dnia 17 lipca 2023 r., na stronie www.ko.olsztyn.pl w zakładce: szkoły i placówki/ rekrutacja).

16 lipca 2024 r.
do godz. 14.30 (wtorek)

12 sierpnia 2024 r. do godz. 14.30 (poniedziałek)

10.

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 19 lipca 2024 r. (piątek)

do 13 sierpnia 2024 r. (wtorek)

11. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia ( art. 158 ust. 6 UPO). do 24 lipca 2023r. (poniedziałek) do 16 sierpnia 2024 r. (piątek)
12. Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia (art. 158 ust.7 UPO) do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
13. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjne (art. 158 ust. 8 UPO) do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia 
14. Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (art. 158 ust.9 UPO) do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły