MISJA SZKOŁY

Edukacja jako świadome działanie jest jedną z relacji międzyludzkich. Relacja ta, jeżeli ma spełniać swoje zadanie, musi opierać się na rzeczywistym kontakcie, spotkaniu, więzi. Poczucie "bycia razem" otwiera, pozwala głębiej zrozumieć rzeczywistość, uruchamia motywację do wysiłku.

W Szkole Naszych Marzeń każdy członek społeczności szkolnej: od dyrektora i nauczycieli poprzez uczniów wraz z rodzicami, aż po pracowników obsługi - jest OSOBĄ, człowiekiem wolnym, który świadomie wstąpił do tej społeczności i zdecydował się na jej współtworzenie.

W tej szkole buduje się na najlepszych wartościach zaczerpniętych z polskiej tradycji i kultury, a także z chrześcijaństwa , ale uczy się też szacunku dla wszystkich tradycji i kultur w imię szeroko pojętej tolerancji.

Celem , do którego każdy członek tej społeczności zmierza - w zakresie stosownym do swego miejsca i funkcji - jest to, aby absolwent szkoły był człowiekiem prawym, posiadającym rzetelną wiedzę, przygotowanym do godnego i mądrego życia.

Nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły pomagają młodemu człowiekowi w rozwoju intelektualnym, fizycznym i moralnym. Uczniowie pracują nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności oraz rozwojem swego intelektu i pełni człowieczeństwa. Młodzież otoczona jest miłością dorosłych, dorośli - otoczeni szacunkiem młodzieży .

Każdy członek społeczności szkolnej jest świadomy, że wolność niesie za sobą trud odpowiedzialności za dokonywane wybory. Każdy ma świadomość swoich licznych praw, które są prawami każdego. Każdy ma też świadomość, że od niego zależy, czy społeczność ta będzie autentyczną wspólnotą ludzi, których stać na stawianie sobie wymagań i ofiarność wobec innych .

W szkole panuje klimat pokoju, rzetelnej pracy i życzliwości. W Naszej Szkole prawość i mądrość są rzeczywistością, której się pragnie dla siebie i innych . Dialog i negocjacje są w tej szkole metodą na rozwiązywanie spraw trudnych i konfliktowych.

Każdy, kto zaakceptował tę społeczność, jest przez nią akceptowany, jest tu u siebie. Tylko od nas zależy, jaka będzie sytuacja edukacyjna szkoły. Wszyscy, budujemy rzeczywistość sprzyjającą rozwojowi i uczeniu się .

WIZJA SZKOŁY

SZKOŁA NASZYCH MARZEŃ TO TAKA, W KTÓREJ:

 • panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, pomocy i współdziałaniu;
 • pielęgnuje się tradycję szkoły, skupiając wokół niej nauczycieli, uczniów, rodziców


i absolwentów;

 • uczy się młodzież miłości i szacunku dla historii, tradycji i kultury; rodzice aktywnie uczestniczą w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci, współdziałają i wspierają nauczycieli w pracy, pomagają w rozwiązywaniu problemów szkoły;
 • uczeń okazuje pomoc i życzliwość swoim koleżankom i kolegom;
 • nauczyciele są sprawiedliwi i konsekwentni, cieszą się autorytetem u młodzieży i rodziców, życzliwym podejściem budzą ich zaufanie, wspierają uczniów w ich rozwoju, rozwijają zainteresowania, pomagają w rozwiązywaniu problemów;
 • są kompetentni , podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności; nauczyciele mają zapewnione warunki do podnoszenia kwalifikacji;
 • dyrektor tworzy właściwą atmosferę pracy, jest konsekwentny w postępowaniu , potrafi sprawnie organizować pracę szkoły, wspiera nauczycieli w ich pracy, umie rozwiązywać konflikty;
 • jest dobrym gospodarzem szkoły;
 • zajęcia są tak prowadzone, aby wydobyć i rozwinąć talent ucznia , nauczyć samodzielnego myślenia i wiary we własne siły;
 • młodzież ma zapewnioną opiekę pedagoga, psychologa , pielęgniarki organizowane są atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne;
 • bogato wyposażone klasopracownie zachęcają młodzież do zdobywania wiedzy, zajęcia sportowe zapewniają warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego dziecka.