Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. (Dz. U. poz. 983) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pozwoliły szkołom ubiegać się o środki finansowe na organizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Zajęcia wspomagające w naszej szkole odbywać się będą od 2 września 2021r. – 22 grudnia 2021 r.Cel organizowania zajęć wspomagających: wsparcie uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych  obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. *Zajęcia wspomagające obejmują: j.polski, j. angielski, matematykę*.

  • Udział uczniów w zajęciach wspomagających – zajęcia będą organizowane dla


uczniów zgłaszających potrzebę i chęć uczestniczenia w nich. Warunkiem koniecznym uruchomienia tego rodzaju zajęć jest złożenie pisemnej deklaracji uczestnictwa w organizowanych zajęciach wspomagających z przedmiotów w
nieprzekraczającym terminie do 3 września 2021 roku. W przypadku uczniów niepełnoletnich deklarację uczestniczenia ucznia w zajęciach powinni złożyć i podpisać jego rodzice/opiekunowie prawni w przypadku uczniów pełnoletnich

  • uczniowie. (Deklaracja do podpisu do pobrania).
  • Zorganizowanie tego rodzaju zajęć w naszej szkole służy wsparciu uczniów w powrocie do nauki stacjonarnej po długotrwałym okresie edukacji zdalnej. Godzina zajęć wspomagających trwa 45 minut.
  • Zajęcia prowadzone będą w bezpośrednim kontakcie z uczniami/stacjonarnie/na terenie szkoły.UWAGA!!! Deklaracje zostaną rozdane przez wychowawców *dnia 1 września 2021r. po uroczystym rozpoczęciu nowego Roku Szkolnego .* Podpisane deklaracje należy dostarczyć do piątku 03.09.2021r. do sekretariatu szkoły.