Ucznia obowiązuje znajomość treści podstawy programowej, czyli tekstów literackich (poetyckich, prozatorskich i dramaturgicznych) omówionych w danym cyklu nauczania, gatunków literackich, pojęć i terminów charakterystycznych dla danej epoki oraz filozofii. Podczas powtarzania materiału należy korzystać z wiadomości zawartych w podręczniku do języka polskiego „Ponad słowami” klasa I część I, Nowa Era oraz notatek z lekcji.

 1. Polska w XVIII w.
 2. Napoleon we Francji
 3. Polacy w polityce Napoleona
 4. Europa po okresie napoleońskim
 5. Ziemie polskie w połowie XIX w.
 6. Rewolucja przemysłowa i jej konsekwencje
 7. Wiosna Ludów w Europie
 8. Powstanie listopadowe i krakowskie na ziemiach polskich
 9. Wielka Emigracja
 1. Powstania narodowowyzwoleńcze na ziemiach polskich w XIX w.
 2. I wojna światowa
 3. Polacy w I wojnie światowej
 4. Narodziny II RP
 5. Granice II RP
 6. Ustrój II RP 1918 – 1939
 7. Gospodarka II RP

TERMINY PRAKTYK ZAWODOWYCH UCZNIÓW TECHNIKUM w roku szkolnym 2021/2022