Procedura wydawania mLegitymacji w Zespole Szkół Zawodowych
im. Jana Liszewskiego w Braniewie


Podstawa prawna:

 • Art.11 ust.1d ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U.2022 poz.2230)
 • Art.25 ustawy o aplikacji mObywatel z dnia 26 maja 2023r. (Dz.U.2023 poz.1234)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. 2018 poz. 939) z późn. zm. - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych, RODO).


Informacje ogólne

mLegitymacja jest częścią aplikacji opracowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji, która pozwala pobrać mLegitymację na telefon na podstawie danych autoryzacyjnych wydawanych przez szkołę. Dokument elektroniczny – mLegitymacja ma taką samą funkcję i moc prawną jak legitymacja wydana w wersji papierowej/ w postaci karty, mLegitymacja jest wydawana dodatkowo do tradycyjnej legitymacji.
Za pomocą usługi mLegitymacja można:

 • potwierdzić, że jest się uczniem danej szkoły;
 • skorzystać z przysługujących uczniom ulg i zniżek.


Usługa mLegitymacja szkolna wymaga zainstalowania bezpłatnej aplikacji mObywatel na urządzeniu mobilnym z systemem Android lub iOS.


Wydawanie i unieważnianie mLegitymacji szkolnej

 1. Legitymację szkolną wydaje się uczniowi realizującemu kształcenie. Legitymację szkolną wydaje się także w postaci dokumentu mobilnego jako mLegitymację szkolną: - uczniowi pełnoletniemu; - uczniowi niepełnoletniemu, jeżeli rodzice tego ucznia nie wyrazili sprzeciwu.
 2. mLegitymacja szkolna jest ważna w okresie ważności wydanej uczniowi odpowiednio tradycyjnej legitymacji szkolnej.
 3. mLegitymacja szkolna może być́ wydana uczniowi, któremu nadano numer PESEL.
 4. Aby uzyskać mLegitymację należy złożyć w sekretariacie szkoły podpisaną zgodę (pełnoletniego ucznia / rodzica lub opiekuna ucznia niepełnoletniego) na wykorzystanie wizerunku i danych ucznia koniecznych do wydania mLegitymacji. Konieczne jest także aktualne zdjęcie w postaci cyfrowej, spełniające wymagania określone dla zdjęć przeznaczonych do dowodu osobistego, w formacie .jpg, nie większe niż 5 MB. Zdjęcie należy wysłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć (w oryginale) w sekretariacie. Zdjęcie zostanie zeskanowane i wraz z danymi ucznia wprowadzone do systemu obsługi mLegitymacji


w portalu dla szkół i uczelni. Po przetworzeniu zlecenia uczeń otrzyma wygenerowany jednorazowy kod QR oraz hasło umożliwiające aktywację usługi. Uczeń własnoręcznym podpisem kwituje odbiór kodu oraz potwierdza zapoznanie się z regulaminem usługi mLegitymacja.

 1. mLegitymacja jest częścią aplikacji opracowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Aplikacja ta pozwoli pobrać mLegitymację na telefon na podstawie danych autoryzacyjnych wydawanych przez szkołę uczniowi, któremu wcześniej wydano legitymację szkolną. mLegitymacja może być aktywowana tylko na jednym urządzeniu mobilnym w ciągu 30 dni od momentu wygenerowana w systemie.
 2. Wydając mLegitymację uczniowi osoba upoważniona zobowiązana jest do:


a) zweryfikowania ważności wydanej papierowej legitymacji szkolnej;
b) zweryfikowania czy uczeń posiada odpowiednie orzeczenie, wymagane odrębnymi przepisami, uprawniające do wydania mLegitymacji szkolnej dla uczniów niepełnosprawnych;
c) wprowadzenia do systemu danych niezbędnych do wydania mLegitymacji szkolnej.

 1. Do uruchomienia aplikacji konieczne jest urządzenie z systemem Android minimum 6.0 lub iOS.
 2. mLegitymacja jest unieważniana w trakcie roku szkolnego:


a) na wniosek pełnoletniego ucznia lub rodziców niepełnoletniego ucznia, w szczególności w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna;
b) w przypadku zmiany imienia (imion) lub nazwiska ucznia, jeżeli zmiana imienia (imion) lub nazwiska nastąpiła na podstawie decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądowego;
c) z urzędu w przypadku:

 • utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej,
 • przejścia ucznia do innej szkoły.
 1. mLegitymacja wydawana jest ponownie w przypadku:


a) potwierdzenia ważności wydanej legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej;
b) stwierdzenia w niej błędów lub pomyłek;
c) unieważnienia w przypadku, o którym mowa w punkcie 8a.

 1. Aby aktywować usługę mLegitymacja, należy:


− uruchomić Aplikację mObywatel i zalogować się do niej;
− wybrać opcję dodaj mLegitymację;
− zapoznać się z informacją o procesie aktywacji mLegitymacji;
− zapoznać się z regulaminem i zaakceptować go;
− zapoznać się z klauzulą informacyjną przetwarzania danych;
− wyrazić zgodę dla systemu Android lub iOS na używanie zasobów systemowych (jeśli taka zgoda nie była jeszcze udzielona);
− wprowadzić (zeskanować) kod QR otrzymany w szkole;
− wprowadzić kod aktywacyjny otrzymany w szkole;
− zatwierdzić komunikat i wczytać dane legitymacji do Aplikacji mObywatel.
Po pobraniu danych z systemu automatycznie jest tworzony i pobierany certyfikat kryptograficzny potwierdzający autentyczność pobieranych danych. Certyfikat przypisany jest do Użytkownika i urządzenia mobilnego, którym posługuje się Użytkownik.
Proces potwierdzenia ważności mLegitymacji szkolnej może być dokonany na podstawie następujących działań:

 • okazanie dokumentu na ekranie urządzenia (weryfikacja wizualna);
 • przekazania danych innemu użytkownikowi (mWeryfikatorowi) poprzez kod QR do zeskanowania.


Postanowienia końcowe

 1. Uprawniony pracownik szkoły poinformuje wychowawcę klasy lub przez dziennik elektroniczny rodzica/opiekuna lub pełnoletniego ucznia o wygenerowaniu kodu i możliwości odbioru w sekretariacie szkoły.
 2. MLegitymacja wydawana/udostępniana jest do 14 dni od dnia złożenia zgody. Sprawy niewymienione w procedurze reguluje regulamin usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel.
 3. Niniejsza procedura, regulamin mLegitymacji, instrukcje, informacje oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku umieszczone są na stronie internetowej szkoły: https://zszbraniewo.pl/index.php/pl/aktualnosci/mlegitymacja