trzy kobiety, jedna z nich dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej przemawia

Dnia 15.02.2023r. w ZSZ odbyło się spotkanie dyrektorów jednostek oświatowych powiatu braniewskiego zorganizowane przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Elblągu. Tematem spotkania był nadzór dyrektora szkoły, przedszkola, placówki nad organizacją i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Braniewski Pan Karol Motyka, Burmistrz Miasta Braniewa Pan Tomasz Sielicki, dyrektor CUW Pani Agnieszka Nawrot - Kopycińska, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Pani Monika Czubkowska - Bludzis, dyrektorzy i vicedyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz przedszkoli, specjaliści z placówek oświatowych . Dyrektor Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Delegatury w Elblągu Pani Małgorzata Adamowicz przywitała przybyłych gości . Po uroczystym powitaniu wizytator KO Pani Wioletta Janas omówiła zadania dyrektora, wychowawcy klasy i specjalistów w zakresie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, przedszkolu, placówce a następnie omówiła zapisy w statutach i zarządzeniach dyrektora dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej w jednostkach oświatowych. Kolejno zgodnie z ustaleniami dyrektor PPP Pani Barbara Dytkowska omówiła ocenę efektywności udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i formułowanie wniosków mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia w zakresie zajęć prowadzonych przez: psychologa, pedagoga szkolnego, logopedę, terapeutę pedagogicznego, doradcę zawodowego a następnie omówiła zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia tj. podstawy prawne, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, aneks do arkusza organizacji szkoły. Spotkanie podsumowała Pani Małgorzata Adamowicz –dyrektor Delegatury w Elblągu Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Zaproszeni goście mogli liczyć na słodki poczęstunek przygotowany przez uczniów technikum- technik żywienia i usług gastronomicznych. Uczniowie pod okiem Pani Moniki Bejnarowicz i Pani Katarzyny Dobrzenieckiej przygotowali: oponki, chrusty, róże karnawałowe, rogaliki, mini bezy, rurki z kremem bezowym . Obsługą gości zajęły się uczennice technikum – technik hotelarstwa. Dziękujemy organizatorom i przybyłym gościom za owocne spotkanie.

Dwie kobiety. Pani dyrektor Kuratorium Oświaty siedzi przy stole pani wizyrator Kuratorium Oświaty stoi i przemawiauczestnicy spotkania kobiety i mężczyźni siedzą przy stolikach i słuchają przemówienia