REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI
Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Liszewskiego w Braniewie

I. Postanowienia ogólne

 1. Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych (art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela) zobowiązani są do pełnienia dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych wg ustalonego i zatwierdzonego do realizacji przez dyrektora szkoły harmonogramu.
 2. Harmonogram dyżurów ustala zespół do spraw dyżurów pod kierunkiem wicedyrektorów w oparciu o stały tygodniowy rozkład zajęć i po każdej jego zmianie.
 3. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim, w sekretariacie szkoły oraz na tablicach informacyjnych - na każdym korytarzu.
 4. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.
 5. Dyżur obowiązuje wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkole (pracowników pedagogicznych szkoły).
 6. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa.
 7. Miejscem dyżuru są: korytarze, klatki schodowe, łazienki, szatnia,.
 8. Nauczyciele prowadzący lekcje na boisku szkolny również pełni tam dyżur.
 9. Niedopuszczalne jest, aby uczniowie przebywali na terenie szkoły (korytarze, sale lekcyjne itp.) bez opieki nauczyciela.
 10. Uczniowie zaczynający lekcje od godziny innej niż ósma rano, przed dzwonkiem na przerwę przebywają w szkolnej bibliotece.
 11. Opiekę nad uczniami uczestniczącymi w zajęciach dodatkowych organizowanych po zakończeniu obowiązkowych zajęć dydaktycznych, poza harmonogramem dyżurów, sprawuje nauczyciel prowadzący te zajęcia.
 12. Nauczycieli podczas dyżurów mogą wspomagać pracownicy obsługi, jednak nie mogą ich zastępować.
 13. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną zaczyna się o godz. 7:40, a kończy po zakończeniu zajęć na odpowiedniej kondygnacji.
 14. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela dyżurującego przyjmuje również jego dyżury po odbytej lekcji. Jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur, to wicedyrektor szkoły wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.
 15. W celu natychmiastowego zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas przerw międzylekcyjnych, każdy pracownik szkoły ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi/wicedyrektorowi szkoły nieobecność nauczyciela podczas przerwy międzylekcyjnej.

II. Obowiązki nauczyciela dyżurującego

 1. Podstawowym obowiązkiem nauczyciela pełniącego dyżur jest dopilnowanie bezpieczeństwa i właściwego zachowania uczniów w strefie dyżurowania – przestrzegania regulaminu zachowania uczniów w czasie przerw.
 2. Nauczyciel niezwłocznie, tj. po zakończeniu swoich zajęć/lekcji rozpoczyna dyżur w wyznaczonym miejscu, zgodnie z harmonogramem dyżurów nauczycielskich, a kończy go równo z dzwonkiem na lekcję/zajęcia.
 3. Nauczyciel dyżurujący jest zobowiązany do sprawdzenia swojego miejsca pracy pod względem BHP.
 4. Dyżur należy objąć w czasie możliwie najkrótszym po zakończeniu własnych lekcji. Jeżeli nauczyciel prowadzi lekcję na godzinie poprzedzającej dyżur, powinien ją zakończyć równo z dzwonkiem i niezwłocznie udać się na miejsce dyżuru.
 5. W trakcie pełnienia dyżuru nauczyciel zajmuje miejsce umożliwiające mu ogarnięcie wzrokiem całego miejsca objętego dyżurem (np. nauczyciele nie spacerują parami).
 6. Przez cały czas trwania dyżuru nauczyciel przebywa wśród uczniów.
 7. Nauczyciel dyżurujący eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, zwraca uwagę na bezpieczeństwo uczniów spędzających przerwę pod jego opieką:


a) zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach, w łazienkach oraz w zakamarkach;
b) nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkolnego;
c) dba o czystość w budynku, poprzez wymaganie od uczniów utrzymania porządku w budynku oraz wdrażanie ich do sprzątania po sobie i swoich kolegach;
d) eliminuje gry i zabawy zagrażające zdrowiu i życiu uczniów;
e) eliminuje niepożądane z punktu wychowawczego zachowania uczniów;
f) zabrania przebywania uczniów w klasach bez wyraźnej potrzeby i bez opieki innego nauczyciela;
g) zabrania wchodzenia do toalet dużych grup uczniów.

 1. Nauczyciel zawiadamia Dyrektora/wicedyrektora szkoły lub kierownika gospodarczego o zauważonym podczas dyżuru zniszczeniach mienia szkolnego lub innych zdarzeniach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły.
 2. Nauczyciel dyżurujący jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia dyrektorowi szkoły zauważonego zagrożenia, którego nie jest w stanie sam usunąć.
 3. W przypadku, gdy dziecko ulegnie wypadkowi nauczyciel dyżurujący zobowiązany jest do:


a) udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej, o ile istnieje taka konieczność,
b) wezwania pielęgniarki szkolnej lub odpowiednich służb medycznych,
c) powiadomienia dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku,
d) zabezpieczenia miejsca wypadku,
e) zgłoszenia zaistniałego wypadku Społecznemu Inspektorowi Pracy (jeśli jest wybrany).
f) Dyżurujący nauczyciel ustala winnego zniszczonego mienia szkolnego (okno, drzwi, gazetki, obrazy, itp.) przez uczniów na przydzielonym terenie i powiadamia Dyrektora szkoły oraz zgłasza wychowawcy niewłaściwe zachowania uczniów w czasie przerw.
g) Nauczyciel dyżurujący jest cały czas aktywny i czujny, przewiduje, obserwuje zachowania uczniów, nie zajmuje się sprawami postronnymi, jak: przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami oraz innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów (np. czytanie gazetek, sprawdzanie klasówek, odpytywanie uczniów itp.).
h) Nauczyciel nie może samowolnie zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i uzgodnienia tego z dyrektorem/wicedyrektorem.
i) Nauczyciel dyżurujący zwraca uwagę na to, by na teren szkoły nie wchodziły osoby postronne. W razie potrzeby ma prawo do sprawdzenia celu wejścia tej osoby do szkoły
i zgłoszenia tego faktu dyrektorowi.

 1. Jeżeli na korytarzu jest dwóch dyżurujących nauczycieli: dyżurują według rozpisanego i zatwierdzonego harmonogramu w szkole.
 2. W przypadku dyżurowania na poziomie szatni nauczyciele dyżurujący dbają o bezpieczeństwo uczniów od wejścia głównego do szatni do przedsionka przy szkolnej stołówce; zaglądają do boksów, zwracają uwagę uczniom przy każdym ich zachowaniu niepożądanym.
 3. Jeżeli na korytarzu jest dodatkowo pedagog specjalny (nauczyciel wspomagający) wówczas również przewiduje zachowania uczniów, zapobiega bójkom, agresywnym zachowaniom, itp. (nie jest obserwatorem, interweniuje – dba o dobro każdego dziecka w Szkole.

III. Postanowienia końcowe

 1. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania.
 2. Nauczyciel ma prawo zgłaszania do Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej wszelkich propozycji związanych z usprawnieniem dyżurów lub innych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom szkoły.
 3. Nie wywiązywanie się przez nauczyciela z obowiązku pełnienia dyżurów pociąga za sobą konsekwencje służbowe.
 4. Nieusprawiedliwiona nieobecność nauczyciela na dyżurze jest naruszeniem przepisów BHP.


W nieuregulowanych powyższym regulaminem sprawach o rozstrzygnięciach decyduje Dyrektor Szkoły.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 marca 2018 r.

Joanna Sokół- dyrektor szkoły