powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły, do szkoły !!! bo się spóźnisz,,, a tak w ogóle to chodzą słuchy że jutro może być klasówa z matmy...

Zespół Szkół Zawodowych

im. Jana Liszewskiego w Braniewie

REKRUTACJA 2019/2020

            Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych: dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących i czteroletnich techników oraz klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych - branżowych szkół I stopnia

  • Klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych- dotychczasowych czteroletnich techników,
  • Klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych- trzyletnich branżowych szkół I stopnia,

Na podstawie art.149 ust. 5, art. 165 ust. 4 oraz art. 187 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 ze zm.) w związku z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016r. poz.1985, poz. 1954,poz. 1010, poz. 2169) w brzmieniu obowiązującym przed 26 stycznia 2017r oraz na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018- 2019/ 2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017r. poz. 586) zarządzam co następuje:

 

TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

 

L.p

Rodzaj czynności

Szkoły, w których zajęcia   dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września (§ 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603)

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 20a i art. 20f UoSO*)

 

 

 

6 maja 2019 r. (poniedziałek) - 14 czerwca 2019 r. (piątek)  

 

 

 

17 lipca 2019 r. (środa) - 6 sierpnia 2019 r. (wtorek)

 

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

 

21 czerwca 2019 r. (piątek) - 25 czerwca 2019 r. (wtorek)

 

 

 

Świadectwo składane razem z wnioskiem (pkt 1

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 UoSO*)

 

 

do 1 lipca 2019 r.   (poniedziałek)

 

 

do 20 sierpnia 2019 r. (wtorek)

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

       do 2 lipca 2019 r. (wtorek)

do 21 sierpnia 2019 r. (środa)

5

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole - w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły (art. 20f ust. 1 pkt 2 UoSO*         

 

do 4 lipca 2019 r. (czwartek)

 

do 23 sierpnia 2019 r.   (piątek)

6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata - albo kandydata pełnoletniego - woli przyjęcia w postaci:  przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły - pkt 5),  w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu           

 

 

do 10 lipca 2019 r. (środa)

 

 

do 28 sierpnia 2019 r. (środa

 

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły (art. 20zc ust. 3 UoSO*) z uwzględnieniem art. 20zc ust. 6-9 UoSO*

 

11 lipca 2019 r.   (czwartek)

 

29 sierpnia 2019 r. (czwartek)

8.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

    do 12 lipca 2019 r. (piątek) - do godz. 12.00 -

do 30 sierpnia 2019 r. (piątek) - do godz. 12.00

 

      * Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1943 ze zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1985, poz. 1954, poz. 1010, poz. 2169) - w brzmieniu obowiązującym przed 26 stycznia 2017 r.

 

do pobrania:

 

koniec roku już za...

100-lecie niepodległości

najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

mini-kalendarz

Kwiecień 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

pogoda

 

booked.net

Copyright © 2020 ZSZ Braniewo Rights Reserved.