powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły, do szkoły !!! bo się spóźnisz,,, a tak w ogóle to chodzą słuchy że jutro może być klasówa z matmy...

Zespół Szkół Zawodowych

im. Jana Liszewskiego w Braniewie

REGULAMIN REKRUTACJI  do Zespołu Szkół  Zawodowych im. J. Liszewskiego w Braniewie w roku szkolnym 2020/2021

1) Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Liszewskiego w Braniewie na rok szkolny 2020/2021 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej prowadzona jest zgodnie z:

 1. Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz.1148 ze zm.)
 2. Rozporządzeniem MEN z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019r. poz.1737)
 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów
 4. Zarządzeniem Nr 4 Warmińsko -Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020r.

2) W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor Zespołu powołuje   
       szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną oraz wyznacza jej przewodniczącego.

3) Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna wykonuje zakres zadań związanych
    z naborem uczniów do Zespołu zgodnie z zasadami określonymi w wyżej podanym   
    rozporządzeniu MEN z dnia 21 sierpnia 2019r. § 10.  

4) W przyjęciu do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowych  w Zespole Szkół Zawodowych  
     im. J. Liszewskiego w Braniewie  na rok szkolny 2020/2021 dla absolwentów ośmioletniej
     szkoły podstawowej: technikum i branżowej szkoły I stopnia, pierwszeństwo mają
     absolwenci, którzy nie ukończyli 18 roku życia.  

5) O przyjęciu kandydata do klas pierwszych w Zespole Szkół Zawodowych  
     im. J. Liszewskiego w Braniewie  decydują:

 1. suma punktów uzyskanych za wyniki egzaminu ósmoklasisty – do 100pkt       

✓ j. polski (wynik w % x 0,35) – max 35 pkt

✓ matematyka (wynik w % x 0,35) – max 35 pkt

✓ język obcy nowożytny (wynik w % x 0,3) – max 30 pkt

      

 1. suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen z zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej czyli za oceny wyrażone w stopniu:
  celującym (6) - przyznaje się po 18 pkt
 2. bardzo dobrym (5) - przyznaje się po 17 pkt
 3. dobrym (4) - przyznaje się po 14 pkt
 4. dostatecznym (3) - przyznaje się po 8 pkt
 5. dopuszczającym (2) - przyznaje się po 2 pkt
 6. za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt
 7. suma punktów pochodzących z przeliczenia innych osiągnięć kandydata, za uzyskanie:

 

 • w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

  ✓ tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt
     ✓ tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt
     ✓ tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt

 

 • w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

  ✓ tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt

  ✓ tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt

  ✓ tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt 

 • w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty: 

✓ dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt
✓ dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –7pkt✓ dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5pkt
✓ tytułu finalisty konkursu przedmiotowego  – 7 pkt 
✓ tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt
✓ tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt

 • w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim
  lub wojewódzkim:

✓ dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych   
     objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt
✓ dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
     nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt
✓ dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotów lub przedmiotów artystycznych
     nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt
 ✓ tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
      planem nauczania – 7 pkt
✓ tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
     ramowym planem nauczania – 3 pkt
✓ tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych     
     ramowym planem nauczania – 2 pkt  

 • wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż powyżej, artystycznych lub sportowych
  organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na   
      szczeblu:  
  ✓ międzynarodowym – 4 pkt
  ✓ krajowym – 3 pkt
  ✓ wojewódzkim – 2 pkt
  ✓ powiatowym – 1 pkt

    Jeśli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, ale maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

  

 1. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
  w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt

       6) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44 zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

 • języka polskiego i matematyki oceny wyrażone w stopniu:
  ✓ celującym (6) – przyznaje się po 35 pkt,
  ✓ bardzo dobrym(5) – przyznaje się po 30 pkt,
  ✓ dobrym (4) – przyznaje się po 25 pkt,
  ✓ dostatecznym (3) – przyznaje się po 15 pkt,
  ✓ dopuszczającym (2) – przyznaje się po 10 pkt;
 • wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
  ✓ celującym (6) – przyznaje się po 30 pkt,
  ✓ bardzo dobrym(5) – przyznaje się po 25 pkt,
  ✓ dobrym (4) – przyznaje się po 20 pkt,
  ✓ dostatecznym (3) – przyznaje się po 10 pkt,  
  ✓ dopuszczającym (2) – przyznaje się po 5 pkt;

7)  O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej TECHNIKUM decydują:
     a. liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej - wg wartości podanych w pkt.5 ppkt. a niniejszego regulaminu;    
     b. liczba punktów za wyniki nauczania takich przedmiotów edukacyjnych jak:
− język polski,
 − język obcy II. 2,
 − matematyka, 
 − biologia, geografia, matematyka (w zależności od wybranego kierunku kształcenia)
   c.  liczba punktów za uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - podane w pkt.5 ppkt. c
 d. liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – podane w pkt.5 ppkt. d niniejszego regulaminu.

8)   O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA decydują:
      a. liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku   
         nauki w szkole podstawowej - wg wartości podanych w pkt.5 ppkt. a niniejszego regulaminu; 
     b. liczba punktów za wyniki nauczania takich przedmiotów edukacyjnych jak:
− język polski, 
− język obcy
− matematyka,
 − geografia wg wartości podanych w pkt.5 ppkt. b niniejszego regulaminu; 
    c. liczba punktów za uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - podane w pkt 5 ppkt. c  d. liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – podane w pkt.5 ppkt. d niniejszego regulaminu.  

 9) Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności.

10) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata, potwierdzonym opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

11) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub po zakończeniu tego etapu i dysponowaniu wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria (mają one jednakową wartość):

− wielodzietność rodziny kandydata,
− niepełnosprawność kandydata,
− niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
− niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
− niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
− samotne wychowywanie kandydata przez rodzica,
− objęcie kandydata pieczą zastępczą.

12)  Procedura odwoławcza.
       W ciągu 7 dni od daty opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły rodzic kandydata może złożyć wniosek do Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 
       W ciągu 5 dni od daty wystąpienia rodzica kandydata Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia. 
       W ciągu 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. 
      W ciągu 7 dni od dnia wniesienia odwołania Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
     Na rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły służy skarga do  Sądu Administracyjnego.

100-lecie niepodległości

najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

mini-kalendarz

Marzec 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

pogoda

 

booked.net

Copyright © 2021 ZSZ Braniewo Rights Reserved.