powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły, do szkoły !!! bo się spóźnisz,,, a tak w ogóle to chodzą słuchy że jutro może być klasówa z matmy...

Zespół Szkół Zawodowych

im. Jana Liszewskiego w Braniewie

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Kwalifikacja w  zawodzie

Numer zawodu

AU.36

Prowadzenie rachunkowości

Technik ekonomista

331403

AU.22

Obsługa magazynów

Technik logistyk

 

Magazynier - logistyk

 

333107

 

432106

TG.07

Sporządzanie potraw i napojów

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Kucharz

343404

 

 
512001

TG.13

Obsługa gości  w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Technik hotelarstwa

422402

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ)

Od 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w szkolnictwie zawodowym polegające między innymi na włączeniu w system oświaty kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego).
Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego adresowaną do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Dają możliwość przygotowania się w krótkim czasie do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji. Kursy umożliwiają także łączenie nabytych kwalifikacji i zdobycie w ten sposób pełnego zawodu, a nawet kilku zawodów.

Uczestnicy kursu kwalifikacyjnego

Uczestnikami kursu mogą zostać osoby dorosłe (które ukończyły 18 lat):

 1. absolwenci wszystkich typów szkół – szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych – zainteresowani zdobywaniem kwalifikacji zawodowych,
 2. absolwenci studiów wyższych, którym zdobyty zawód nie daje możliwości zatrudnienia,
 3. osoby dorosłe, pracujące w danym zawodzie, chcące nabyć lub zaktualizować wiedzę i umiejętności zawodowe wymagane przez pracodawcę,
 4. aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy znajdą czas na równoległe zdobywanie kwalifikacji zawodowych.

Program kursów kwalifikacyjnych

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego określa kwalifikacje wyodrębnione i nazwane dla wskazanych zawodów na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i szkoły policealnej. Ilość wyróżnionych kwalifikacji w danym zawodzie wynosi od 1 do 2 kwalifikacji. Na poziomie Branżowej Szkoły I Stopnia jest to 1  kwalifikacja, na poziomie technikum  są wyszczególnione 2  kwalifikacje.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe muszą być prowadzone według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie tej kwalifikacji, której dotyczy dany kurs. W podstawie programowej kształcenia w zawodach wyodrębniono trzy grupy efektów kształcenia:

I. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; w zakresie:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),
 • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG),
 • języka obcego ukierunkowanego zawodowo (JOZ),
 • kompetencji personalnych i społecznych (KPS),
 • organizacji pracy małych zespołów (OMZ) – w przypadku kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach nauczanych na poziomie technika;

II. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów;

III. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach.

Podział każdego zawodu na kwalifikacje i grupy efektów kształcenia, umożliwia szybsze przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. Możliwe jest bowiem zwolnienie uczestnika kursu z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych przez niego w dotychczasowym procesie kształcenia. W obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje – co oznacza, że osoba która zdobędzie w trakcie nauki kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mogła wykonywać więcej niż jeden zawód.

Potwierdzenie kwalifikacji

 1. Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego – otrzyma absolwent kursu (formę i warunki ukończenia KKZ określa Dyrektor szkoły).
 2. Świadectwo potwierdzające kwalifikację – otrzyma osoba, która zda pozytywnie egzamin zawodowy w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE).
 3. Dyplom zawodowy lub dyplom technika w danym zawodzie – otrzyma osoba, która zdobędzie świadectwa wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie (jednej, dwóch   lub trzech) oraz wykaże posiadanie wykształcenia wymaganego dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie). Dyplom wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

Organizacja kursu

 1. Nauka na kursie jest bezpłatna.
 2. Kurs może zostać uruchomiony w dowolnym terminie od września do czerwca po zebraniu się grupy min. 20 uczestników.
 3. Zajęcia na kursie mogą odbywać się, w zależności od preferencji uczestników, w formie wieczorowej – co najmniej przez trzy dni w tygodniu lub zaocznej – co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni, także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 4. Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji kursów zawarte są w regulaminie KKZ.

Podstawy prawne kształcenia zawodowego

Zagadnienia dotyczące kształcenia w formach pozaszkolnych, w tym na kwalifikacyjnych kursach zawodowych zawarte są w następujących aktach prawnych:
– ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz ze zmianami (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw),
– rozporządzenie MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 r. (Dz. U. 2012, poz. 7 ze zm.),
– rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 184 ze zm.),
– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2017, poz.1632).

Forma kształcenia

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest formą kształcenia pozaszkolnego prowadzoną w formie skróconego programu nauczania na KKZ uwzględniającą podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji.
Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem. Osoba, która uzyskała zaliczenie otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, co umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Osoba, która zdała egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie, otrzymuje świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży.
Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

Sposób organizacji kształcenia

Kwalifikacyjny kurs zawodowy organizowany jest w trybie zaocznym. Nauka na kursie jest bezpłatna. Za przebieg i organizację kursu odpowiedzialny jest organizator kształcenia.
Organizator dopuszcza możliwość zawieszenia zajęć na określonym kursie kwalifikacji zawodowych   z powodu mniejszej ilości słuchaczy tj. poniżej 20 osób.

Rekrutacja

1. Słuchaczem kwalifikacyjnego kursu zawodowego może być:
    1) absolwent gimnazjum legitymujący się świadectwem ukończenia gimnazjum;
    2) absolwent 8 – letniej szkoły podstawowej;
    3) każda osoba, na której nie ciąży obowiązek nauki, niezależnie od ukończonych form kształcenia;
2. Absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 lat i podlega obowiązkowi nauki realizuje ten  obowiązek poprzez kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.
3. Podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy składa się do sekretariatu szkoły w terminie wskazanym w informacji o kursie, o której mowa w § 1 ust. 8 Regulaminu Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w ramach kształcenia ustawicznego w ZSZ w Braniewie.
4. Dyrektor szkoły po uzgodnieniu z organem prowadzącym podaje do publicznej wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy podania do publicznej wiadomości kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, a także terminy postępowania uzupełniającego poprzez umieszczenie ich   w gablocie informacyjnej szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.
5. O przyjęciu decyduje kompletność złożonych dokumentów i kolejność zgłoszeń.
Pozostałe dokumenty rekrutacyjne tj. kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (lekarz medycyny pracy), a także zaświadczenie o ubezpieczeniu uczestnika kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres praktyki można złożyć w terminie późniejszym (kandydaci będą powiadomieni o terminie).

Czas trwania kształcenia
Czas trwania kwalifikacyjnego kursu zawodowego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania treści programowych przedmiotów przewidzianych w programie nauczania (uwzględniając podstawę programową kształcenia w ramach kwalifikacji zawodowych).

 

100-lecie niepodległości

najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

mini-kalendarz

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

pogoda

 

booked.net

Copyright © 2021 ZSZ Braniewo Rights Reserved.