powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły, do szkoły !!! bo się spóźnisz,,, a tak w ogóle to chodzą słuchy że jutro może być klasówa z matmy...

Zespół Szkół Zawodowych

im. Jana Liszewskiego w Braniewie

Technik leśnik - Nowość!!!
Celem pracy technika leśnika jest gospodarowanie na terenie obszaru leśnego. Może ono polegać na: zarządzaniu (leśniczy i podleśniczy), pilnowaniu lasu (strażnik leśny) lub bezpośrednim nadzorze nad grupą pracowników leśnych (gajowy). Technik leśnik zajmuje się więc zarówno planowaniem, jak i organizowaniem i kierowaniem pracami z zakresu gospodarki leśnej. Nadzoruje czynności podległych mu pracowników, prowadzi dokumentację materiałową (odpowiada materialnie za sprzęt i surowce), sprawuje nadzór techniczny nad wykonywanymi pracami, dobiera właściwe narzędzia i urządzenia do wykonania określonych prac, sporządza szacunki brakarskie (wybieranie drzew do wycięcia). Sprawuje wszelki nadzór nad lasami ? kieruje wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych, nasiennictwem, szkółkarstwem, odnawianiem drzewostanu ? prowadzi zalesienia i zadrzewienia. Zajmuje się zagospodarowywaniem łowisk leśnych i szacowaniem szkód łowieckich. Technik leśnik kontroluje stan lasów, zagrożenia flory i fauny przed szkodnikami, zabezpiecza las przed kradzieżami i pożarami. W szczególnych wypadkach występuje jako oskarżyciel w sądach i kolegiach (strażnik leśny). Elementem gospodarki leśnej jest też pozyskiwanie drewna. Leśniczy i podleśniczy dokonują pomiaru drzew przeznaczonych do wycięcia (za pomocą średnicomierza, wysokościomierza, metrówki). Gajowy kieruje bezpośrednio grupą robotników przy wycinaniu i wyrębie drzew. Na terenach do tego przeznaczonych, prowadzone są z kolei prace szkółkarskie i zalesieniowe. Technik leśnik na swoim obszarze kieruje także ruchem turystycznym, prowadzi tzw. przebudowę lasów, to znaczy ustala, jaki skład drzewostanu jest na danym terenie pożądany z punktu widzenia odporności lasów na choroby i szkodniki oraz bezpieczeństwa pożarowego. Dba aby mogły one spełniać również swoje funkcje społeczne: rekreacyjno-zdrowotne i estetyczno-krajobrazowe.

Do wykonywania pracy w tym zawodzie niezbędny jest dobry stan zdrowia i odporność na zmienne warunki pogodowe. Przydatne są takie cechy jak spostrzegawczość, dobra orientacja w terenie, dobry słuch i wzrok. W pracy leśnika dobrze sprawdzają się osoby zainteresowane biologią oraz geografią.

Podstawa programowa: http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=314301

cialis 40 mg no prescription buy cialis cheap - millpharmacy.com buy cialis in the usa

Technik architektury krajobrazu - Nowość!!!
Technik architektury krajobrazu planuje i projektuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu, planuje i wykonuje prace związane z konserwacją terenow zieleni i zadrzewień. Może także prowadzić doświadczenia i obserwacje w programach jednostek naukowo – badawczych, opracowywać ekspertyzy dendrologiczne.Prace wykonuje przede wszystkim na wolnym powietrzu, w różnych porach roku i zmiennych warunkach atmosferycznych, pracuje także w szklarniach, gdzie panuje wysoka temperatura i wilgotność oraz w pomieszczeniach biurowych i pracowniach architektonicznych. Technik architektury krajobrazu może podejmować pracę w przedsiębiorstwach nadzorujących tereny zieleni: ogrody, parki, skwery oraz w instytucjach, w których znajdują się tereny zieleni – zakłady przemysłowe, szpitale, osiedla mieszkaniowe. Może być zatrudniony w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu (np. gminnych wydziałach architektury na stanowisku asystenta projektanta), może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Czytaj więcej: architektura krajobrazu

Technik organizacji reklamy - Nowość!!!
Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy, jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi. Technik organizacji reklamy penetruje rynek potencjalnych odbiorców reklamowych i gromadzi o nich informacje. Prowadzi rozmowy z potencjalnymi klientami i doradza przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług reklamowych. Promuje oferowane usługi reklamowe (zakres usług, warunki świadczenia usług, dotychczasowe osiągnięcia), a także rozsyłanie np. ulotek lub folderów prezentujących firmę. Gromadzi informacje o firmach konkurencyjnych .
   Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy może być zatrudniony: w agencjach reklamowych, działach marketingu przedsiębiorstw, biurach ogłoszeń, studiach graficznych, targach, domach handlowych, oraz agencjach zajmujących się kontaktami z prasą i kształtowaniem opinii publicznej.

Podstawa programowa: http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=333906

Technik ekonomista
Technik ekonomista - absolwenci kierunku mogą pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, w działach marketingu, zaopatrzenia, kadr, księgowości, planowania produkcji oraz w instytucjach finansowych, organach administracji rządowej lub samorządu terytorialnego. Technik ekonomista może pracować w instytucjach związanych z bankowością, ubezpieczeniami, podatkami oraz innymi, w których potrzebna jest wiedza z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania.

Na kierunku tym nauczysz się:
- stosować zasady zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi oraz różne formy działań marketingowych,
- obliczać, interpretować miary statystyczne oraz przetwarzać wyniki,
- sporządzać typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw, produkcji, sprzedaży i usług,
- posługiwać się technicznymi środkami biurowymi,
- ewidencjonować i analizować operacje gospodarcze,
- prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, urzędem skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi,
- prowadzić korespondencję w sprawach osobowych, finansowych i handlowych,
- sporządzać plany działania jednostki organizacyjnej,
- obliczać wskaźniki efektywności działalności jednostki organizacyjnej,
- przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,
- stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych,
- posługiwać się technologią informatyczną oraz obsługiwać specjalistyczne programy komputerowe przy wykonywaniu zadań zawodowych.

Wymagania wobec kandydata:
- zainteresowania gospodarką, ekonomią, prawem, informatyką
- zdolności do systematycznej, planowej pracy, do przetwarzania danych

Po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji  "Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych" uczeń może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości.

Podstawa programowa: http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=331403

koniec roku już za...

100-lecie niepodległości

najbliższe wydarzenia

2018-09-19 16:00- 16:30
zebranie z rodzicami
2018-10-24 16:30- 17:30
konsultacje
2018-11-14 16:30- 17:00
zebranie z rodzicami
2018-11-14 17:00- 18:00
konsultacje

mini-kalendarz

Październik 2018
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

pogoda

 

booked.net

Copyright © 2018 ZSZ Braniewo Rights Reserved.