powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły, do szkoły !!! bo się spóźnisz,,, a tak w ogóle to chodzą słuchy że jutro może być klasówa z matmy...

Zespół Szkół Zawodowych

im. Jana Liszewskiego w Braniewie

Kierunki kształcenia w naszej szkole

Nauka w technikum daje możliwość jednoczesnego uzyskania matury oraz tytułu technika w wybranej dziedzinie. Stwarza to możliwość wcześniejszego zaistnienia na rynku pracy przy jednoczesnym zachowaniu możliwości podjęcia studiów. Nauka w technikum trwa 4 lata. Absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego oraz uzyskać tytuł technika -  dyplom honorowany w krajach Unii Europejskiej.  Na wniosek absolwenta, do dyplomu dołącza się Europass - Suplement zawierający opis zawodu i kwalifikacji. Europass wydany jest w języku polskim i angielskim. Od przyszłego roku szkolnego w technikach wchodzą zmiany. Nie będzie jednego egzaminu dyplomowego po zakończeniu nauki w szkole  jak było dotychczas, ale w trakcie nauki uczniowie będą potwierdzać w formie egzaminu poszczególne kwalifikacje przydatne w określonym zawodzie. Dyplom uzyska ten uczeń, który zda wszystkie kwalifikacje. Wzrośnie także liczba godzin zajęć praktycznych. Uczniowie uzyskują także możliwość zdobycia drugiego dodatkowego dyplomu (zawodu). Warunkiem jest zaliczenie dodatkowych kwalifikacji. Na przykład absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu dodatkowo jednej kwalifikacji  "Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych" może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości.

Technik handlowiec
Zawód technika handlowca jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Podstawowym celem kształcenia na kierunku technik handlowiec jest przygotowanie absolwentów do zarządzania (kierowania) firmą handlową, a także zapoznanie z organizacją pracy sklepów, zaopatrzeniem placówek detalicznych, udział w
rozmowach handlowych, przygotowanie dokumentacji związanej z zamówieniami i przyjmowaniem towarów, przygotowanie towarów do sprzedaży, organizacja procesu sprzedaży, rozliczenie sklepu i innych placówek handlowych, kontrola jakości towarów, zaopatrzenie hurtowni, akwizycja sprzedaży hurtowej i detalicznej.
Technik handlowiec powinien posiadać wiedzę o funkcjonowaniu rynku, potrzebach konsumentów, towaroznawstwie, działaniach marketingowych i reklamowych firmy, technikach informatycznych, organizacji pracy w punktach sprzedaży,
nowoczesnej rachunkowości, prawie cywilnym i handlowym oraz regułach współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

Czytaj więcej: Kierunki opis

Technik logistyk – najbardziej poszukiwany zawód na obecnym rynku pracy.
Jeszcze parę lat temu mało kto słyszał o logistyce, dziś jest to niezwykle popularny termin dlatego w Polsce istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki. Zainteresowanie zawodem logistyka wynika nie tylko z ogromnego
zapotrzebowania na specjalistów - logistyków, czy możliwości podjęcia ciekawej pracy, ale także dlatego, że zawód ten gwarantuje atrakcyjne wynagrodzenie.

Czytaj więcej: Technik logistyk

Technik hotelarstwa - zawód z przyszłością
 W wyniku kształcenia w klasie hotelarskiej otrzymasz tytuł technika hotelarstwa,
 Uzyskasz efekty kształcenia niezbędne do wykonywania zawodu:
- efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie
- planowanie i realizacja usług w recepcji,
- obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

Czytaj więcej: Technik hotelarstwa

Technik obsługi turystycznejNowość!!!
 W wyniku kształcenia w klasie hotelarskiej otrzymasz tytuł technika obsługi turystycznej,
 Uzyskasz efekty kształcenia niezbędne do wykonywania zawodu:
- efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie,
- planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych,
- prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych.

Czytaj więcej: Technik obsługi turystycznej

Technik leśnik - Nowość!!!
Celem pracy technika leśnika jest gospodarowanie na terenie obszaru leśnego. Może ono polegać na: zarządzaniu (leśniczy i podleśniczy), pilnowaniu lasu (strażnik leśny) lub bezpośrednim nadzorze nad grupą pracowników leśnych (gajowy). Technik leśnik zajmuje się więc zarówno planowaniem, jak i organizowaniem i kierowaniem pracami z zakresu gospodarki leśnej. Nadzoruje czynności podległych mu pracowników, prowadzi dokumentację materiałową (odpowiada materialnie za sprzęt i surowce), sprawuje nadzór techniczny nad wykonywanymi pracami, dobiera właściwe narzędzia i urządzenia do wykonania określonych prac, sporządza szacunki brakarskie (wybieranie drzew do wycięcia). Sprawuje wszelki nadzór nad lasami kieruje wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych, nasiennictwem, szkółkarstwem, odnawianiem drzewostanu ? prowadzi zalesienia i zadrzewienia.

Czytaj więcej: Leśnik

Technik architektury krajobrazu - Nowość!!!
Technik architektury krajobrazu planuje i projektuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu, planuje i wykonuje prace związane z konserwacją terenow zieleni i zadrzewień. Może także prowadzić doświadczenia i obserwacje w programach jednostek naukowo – badawczych, opracowywać ekspertyzy dendrologiczne.Prace wykonuje przede wszystkim na wolnym powietrzu, w różnych porach roku i zmiennych warunkach atmosferycznych, pracuje także w szklarniach, gdzie panuje wysoka temperatura i wilgotność oraz w pomieszczeniach biurowych i pracowniach architektonicznych. Technik architektury krajobrazu może podejmować pracę w przedsiębiorstwach nadzorujących tereny zieleni: ogrody, parki, skwery oraz w instytucjach, w których znajdują się tereny zieleni – zakłady przemysłowe, szpitale, osiedla mieszkaniowe. Może być zatrudniony w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu (np. gminnych wydziałach architektury na stanowisku asystenta projektanta), może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Czytaj więcej: architektura krajobrazu

koniec roku już za...

100-lecie niepodległości

najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

mini-kalendarz

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

pogoda

 

booked.net

Copyright © 2021 ZSZ Braniewo Rights Reserved.