powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły, do szkoły !!! bo się spóźnisz,,, a tak w ogóle to chodzą słuchy że jutro może być klasówa z matmy...

Zespół Szkół Zawodowych

im. Jana Liszewskiego w Braniewie

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ   nr I. 155/15

  

Tytuł innowacji:

“Nieznajomość prawa szkodzi - Ignorantia iuris nocet”.

 Czas trwania:  2 listopada 2015 - 1 listopada 2016 r.

 Objęci innowacją: 

uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie - klasa II Technikum Logistyczne.

 Dyrektor szkoły:  Joanna Sokół

 Rodzaj innowacji: programowo - metodyczna

 Autorka:

Małgorzata Roguszewska nauczyciel wiedzy o społeczeństwie w ZSZ Braniewo.

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

 Tytuł innowacji: “Nieznajomość prawa szkodzi - Ignorantia iuris nocet”.

 Czas trwania:  2 listopada 2015 - 1 listopada 2016 r.

 Objęci innowacją:  uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w

                               Braniewie - klasa II Technikum Logistyczne.

Rodzaj innowacji: programowo - metodyczna

 Autorka: Małgorzata Roguszewska nauczyciel wiedzy o społeczeństwie w ZSZ

               Braniewo.

 

         Realizacja innowacji prowadzona była  w oparciu o:

 • rozporządzenie MEN i S z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

   prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły

  i  placówki (DZ. U. z 2002r. nr 56, poz. 506),

 • rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej

   wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych

  kategoriach typach szkół (DZ. U. nr 4, poz. 17, z dnia 15 stycznia 2009 r.),

 • rozporządzenie MEN w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów

   wychowania i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego

  podręczników (DZ. U. nr 89,poz. 730, z dnia 10 czerwca 2009 r.),

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia w 2007 r. (ze

   zmianami), w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i

   promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i

  egzaminów w szkołach publicznych.

 

         Program i realizacja innowacji pedagogicznej były zgodne z podstawą programową z wiedzy o społeczeństwie dla IV etapu edukacyjnego.

         Realizacja innowacji odbywała się w ramach zajęć edukacyjnych. Materiał był realizowany jako cykl zajęć prowadzonych systematycznie raz w tygodniu.

         Zajęcia stworzyły uczniom możliwość szerszego zaznajomienia się z prawem, posługiwaniem się nim i wykorzystaniem zdobytych umiejętności na co dzień. Przybliżyły zagadnienia z różnych gałęzi prawa: cywilnego, karnego, administracyjnego, autorskiego, rodzinnego. Umożliwiły spotkania z instytucjami

i podmiotami zewnętrznymi związanymi z edukacją prawną.

         Zdaniem autorki i zarazem prowadzącej zajęcia oraz na podstawie wypowiedzi uczniów z przeprowadzonej ankiety wszystkie cele i założenia innowacji zostały zrealizowane.

         Za niewątpliwe zalety zrealizowanych działań należy uznać osiągnięte procedury ze szczególnym naciskiem na charakter praktyczny. Dla potwierdzenia tej informacji należy tu zacytować wypowiedzi samych uczniów:

“Dzięki tym zajęciom wiem jak zachować się w danej sytuacji, do jakiego urzędu mogę się w udać z daną sytuacją. Poznałam jak prawo wykorzystać w praktyce”;

“Edukacja prawna pozwoliła nam poznać i powoli małymi krokami przygotować się do dorosłego życia. Będziemy już wiedzieli co nam wolno, a czego nie wolno”;

“Poszerzyłam swoją wiedzę na temat praw konsumenta, producenta, obywatela oraz praw człowieka”;

“Zrozumienie artykułów i gdzie ich szukać”.

         Należy nadmienić, że 3 dorosłych uczniów (którzy ukończyli w klasie II 18 lat) przystąpiło do internetowej online olimpiady wiedzy o prawie i państwie. Jedno z nich przeszło szczebel międzyszkolny i zakwalifikowało się do szczebla okręgowego  również online. Niestety kolejnego szczebla już nie udało się  przejść i dostać się do na szczebel ogólnopolski.

         Jednak efektem tego jest to, że ci uczniowie byli bardziej aktywni na zajęciach. Motywowali innych uczniów do samodzielnej lub zespołowej pracy. Z chęcią realizowali postawione zadania i cele z różnych gałęzi prawa.

         Realizacja innowacji oparta była na bogactwie środków dydaktycznych takich jak: np. metaplan, drzewo decyzyjne, debata za i przeciw, SWOT, mapa myśli. Oprócz tego uczniowie bardzo często pracowali z tekstem źródłowym analizując różne dokumenty. Najczęściej były to przepisy prawne dotyczące różnych sytuacji.

Uczniowie nauczyli się:

 • wyszukiwania informacji z różnych źródeł przekazu np. BIP czy Internetowy

     System Aktów Prawnych,

 • pisać dokumenty urzędowe, np. podania , odwołania, zażalenia, pozwy sądowe,
 • analizować przepisy prawne najbardziej potrzebne do funkcjonowania

    w społeczeństwie.

 

          Większość zajęć oparta była na ćwiczeniach w praktyce, gdzie uczniowie czytali kazusy prawne i dokonywali ich interpretacji, Cytat wypowiedzi z ankiety “Sytuacje przedstawione na lekcjach zazwyczaj przedstawiały te, które mogą się zdarzyć codziennie jak i bardziej skrajne (np. życie na bezludnej wyspie). Niejednokrotnie klasa dostawała zajęcia “drużynowe” w których przedstawiliśmy swoje własne poglądy i przemyślenia zajmując się zadaniem. Niejednokrotnie myliliśmy się, dzięki czemu uczyliśmy się jaka jest prawdziwa strona zagadnienia”.

Zajęcia te nauczyły również sztuki przemawiania i dyskutowania na argumenty. Wykształciły wśród uczniów umiejętność efektywnego współdziałania w zespole, budowę więzi międzyludzkich i poczucia wspólnoty. Uczniowie nauczyli się podejmować indywidualnie i grupowo decyzje z uwzględnieniem demokratycznych zasad i procedur.

         Na zajęciach omawiano zagadnienia m. in. z zakresu:

 • podstawowych wiadomości o prawie i państwie ze szczególnym uwzględnieniem

   ochrony danych osobowych oraz źródeł i systemu prawa w RP,

 • co to znaczy osoba prawna i fizyczna,
 • w jaki sposób korzystać z zasobów internetu np. pobieranie filmu, muzyki i odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich,
 • udostępnianie danych własnych, dobra osobiste i odpowiedzialność za ich

   naruszenie,

 • odpowiedzialności za czyny niedozwolone,
 • podstawowych zasad odpowiedzialności karnej,
 • prawa konsumenta (podstawowe zasady zawierania umów),
 • przestępstwa a wykroczenia (różnice, odpowiedzialność),
 • przestępstwa nieletnich i wynikające z tego zagrożenia,
 • dziecko - prawa i obowiązki w rodzinie,
 • w jaki sposób funkcjonuje samorząd gminny, powiatowy, wojewódzki -

   podstawowe zasady działalności,

         Uczniowie zdobyli wiedzę na temat w jaki sposób zakłada się stowarzyszenie czy fundację. Poznali procedury tworzenia. Na potrzeby zajęć przygotowali statut. Nauczyli się poprawnie wypełniać wniosek o rejestrację organizacji.

         W ramach realizacji innowacji uczniowie wzięli udział w planowanych wycieczkach edukacyjnych. Zwiedzili w Braniewie zakład karny - areszt, komisariat powiatowej policji gdzie zapoznali się pracą służb mundurowych: służby więziennej

i policji.

Fragmenty wypowiedzi z ankiety “podobało mi się wyjście do zakładu karnego, ponieważ zawsze byłam ciekawa jak taki ośrodek wygląda i jakie ma procedury postępowania. Dzięki takiej wycieczce zrozumiałam, że nigdy nie chciałabym trafić do takiego miejsca. Ewentualnie jako pracownik “;

“to wyjście było najbardziej ekscytujące ze wszystkich odbytych może dlatego, że od zawsze byłem ciekawy jak wygląda życie po drugiej stronie muru”,

“najbardziej podobało mi się wyjście do zakładu karnego ponieważ było to coś nowego”,

“wizyty na policji i w zakładzie karnym były bardzo ciekawe i pokazały inne oblicze obu tych jednostek”.

         Młodzież uczestniczyła również w  planowanych spotkaniach z adwokatem, notariuszem i komornikiem, gdzie zapoznali się z pracą tych podmiotów “dzięki spotkaniom z np. komornikiem wiem w jakiej sprawie do niego mogę się udać

i czy jest w stanie mi pomóc. Dowiedzieliśmy się dokładnie czym się zajmuje”.

         Dokonano również ewaluacji prowadzonych zajęć. Najczęściej po zakończeniu zajęć uczniowie dokonywali podsumowania. Przedstawiali plusy i minusy prowadzących zajęć pod względem zastosowanych form i metod pracy. Przed rozpoczęciem realizacji innowacji uczniowie stwierdzili, że ich znajomość prawa sięga tylko tej wiedzy, z którą zaznajomili się w klasie pierwszej na lekcjach

z wiedzy o społeczeństwie. Wskazywali na to, że prawo funkcjonuje na co dzień. Jest nierozerwalnie związane z naszym życiem.

         Po zakończeniu realizacji innowacji została przeprowadzona ewaluacja podsumowująca prowadzone zajęcia. Była to anonimowa ankieta:

Pyt. 1

Czy chętnie uczestniczyłaś/łeś w zajęciach innowacji pedagogicznej “Nieznajomość prawa szkodzi”?

Większość ankietowanych wybrało odpowiedź tak.

Pyt. 2

Dlaczego brałeś/łaś udział w zajęciach?

Większość uczniów wybrało odpowiedź, że chcieli poszerzyć swoją wiedzę i lub podali inną odpowiedź:

“Byłem ciekawy w jaki sposób będą przebiegać zajęcia. Jestem zadowolony, sporo się nauczyłem”; “Chciałem się przekonać czym to szkodzi (nieznajomość prawa) i dowiedzieć się jak sobie poradzić w różnych sytuacjach”.

 Pyt. 3

Jaki obszar edukacji prawnej podobał Ci się najbardziej i dlaczego?

Najczęściej uczniowie wymieniali wycieczki,  spotkania z podmiotami zewnętrznymi związanymi z prawem, prawo karne, cywilne, czytanie

i interpretowane kazusów prawnych, analizowanie różnych zaistniałych sytuacji.

Pyt. 4

Czy zajęcia poszerzyły Twoją wiedzę na temat wykorzystywania prawa w praktyce?

Wszyscy uczestnicy, uczniowie odpowiedzieli tak.

Pyt. 5

Czy zdarzyło Ci się poznają wiedzę zastosować w praktyce?

Zdecydowana większość odpowiedziała nie.

Druga część pytania brzmiała:

Jeśli zaznaczyłaś/łeś tak to podaj w jakiej sytuacji. Napisz jaki był efekt końcowy wykorzystania poznanych wiadomości? kilku uczniów odpowiedziało tak

 1. “różnego rodzaju składane reklamacje w sklepach lub na stronach internetowych”, “brałam udział w ankiecie ulicznej, w której pytano o skojarzenia dotyczące mediacji. Jako jedna z nielicznych potrafiłam rozwinąć to pojęcie”.

Pyt. 6

W skali od 1 do 6 jak oceniasz przydatność tych zajęć w praktyce? (oceń według skali ocen szkolnych)

Prowadzone zajęcia z ich przydatności w praktyce otrzymały ocenę

 bardzo dobrą minus.

Druga część pytania brzmiała:

Uzasadnij swoją ocenę (podpowiedź co mi dały te zajęcia?)

“Przydatność tych zajęć oceniam bardzo dobrze. Choć są to dla większości nudne zajęcia to były przedstawione często w ciekawy sposób. Człowiek mógł się zapoznać ze słownictwem używanym w prawie i prawami lub konsekwencjami jakie mogą wystąpić łamiąc prawo. Dowiedzieliśmy się też co robić w danych sytuacjach życiowych”,

 “Te zajęcia dały mi wiedzę którą z pewnością wykorzystam w przyszłości”,

“Dzięki tym lekcjami bardziej poznałem prawo i mogę z tej wiedzy skorzystać gdy będzie mi potrzebna”,

“Moja ocena wynika z tego, gdyż uważam, że te zajęcia bardzo wiele dadzą mi

w przyszłości oraz pomogą w trudniejszych sytuacjach prawnych”,

“Dowiedzieliśmy się wiele przydatnych informacji, które nauczyły nas tego jak mamy postępować w poszczególnych sytuacjach”,

 “Moim zdaniem forma zajęć była bardzo dobra. Nie były to lekcje na których czytaliśmy tylko paragrafy. Wychodząc z lekcji na pewno jestem bogatszy o jakąś wiedzę niż kiedy przechodziłem na zajęcia. Jak dla mnie są to bardzo pożyteczne zajęcia, luźne a zarazem uczące”,

 “Zajęcia dały mi przede wszystkim wiedzę na temat swoich praw i obowiązków. Pokazały jak dane prawo jest wykorzystywane w praktyce. Dały możliwość nowych tematów do dyskusji ze znajomymi”.

         Jeśli chodzi o stronę nauczyciela prowadzącego to po zakończeniu każdorazowo zajęć dokonywał analizy dokumentacji źródłowej. Na każde zajęcia wyszukiwał takie przepisy prawne i kazusy aby uczniowie na ich podstawie potrafili dokonywać analizy i interpretacji oraz mogli zastosować je na co dzień. Każdorazowo po podsumowaniu przez uczniów prowadzący nanosił poprawki do treści programowej innowacji.

Na koniec każdego semestru autorka programu przekazywała Radzie Pedagogicznej sprawozdania z przebiegu realizacji innowacji. Po zakończeniu realizacji przedstawione zostało Radzie Pedagogicznej i Pani dyrektor Joannie Sokół podsumowujące sprawozdanie oraz umieszczone zostało na stronie szkoły www.zszbraniewo.pl

         Podsumowując  autorka i zarazem prowadząca innowację pedagogiczną ma nadzieję, że uczniowie nabyli przekonanie, że prawo jest pomocne w życiu codziennym, że nie trzeba się go bać, że jest instrumentem rozwiązywania sporów

i problemów.

 

                                                                                      Opracowała

                                                                                      mgr Małgorzata Roguszewska

100-lecie niepodległości

najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

mini-kalendarz

Luty 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

pogoda

 

booked.net

Copyright © 2021 ZSZ Braniewo Rights Reserved.