Ireneusz Kilarski

Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych
Mnożenie sum algebraicznych
Zastosowanie wzorów skróconego mnożenia
Równania kwadratowe – powtórzenie
Wartość wielomianu w punkcie
Równania wyższych rzędów (wielomianowe)
Nierówności wielomianowe
Proporcjonalność odwrotna
Wykres funkcji f(x)=a/x
Przesunięcie wykresu funkcji f(x) = a/x wzdłuż osi OX i wzdłuż osi OY
Wyrażenia wymierne
Działania na wyrażeniach wymiernych
Równania wymierne
Nierówność wymierna
Wyrażenia wymierne - zastosowania
Potęga o wykładniku rzeczywistym
Logarytm
Funkcje wykładnicze
Logarytm dziesiętny
Przekształcenia wykresu funkcji wykładniczej
Logarytm iloczynu i logarytm ilorazu
Logarytm potęgi
Funkcje wykładnicze i logarytmiczne - zastosowania
Równanie i nierówność logarytmiczna
Równanie i nierówność wykładnicza
Pojęcie ciągu
Sposoby określania ciągu
Ciągi monotoniczne
Ciąg arytmetyczny
Suma początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego
Ciąg geometryczny
Suma początkowych wyrazów ciągu geometrycznego
Procent składany