Zagadnienia na egzamin poprawkowy z przedmiotu:
język polski – Technikum, kl. 3 technik żywienia.

Romantyzm

 1. Nazwa i czas trwania epoki.
 2. Światopogląd epoki.
 3. Twórcy epoki, ich dzieła.
 4. Podróż na Wschód – Sonety krymskie Adama Mickiewicza.
 5. Romantyczność Mickiewicza jako manifest polskiego romantyzmu.
 6. Ballada jako gatunek literacki. Tytuły, twórcy ballad (J.W. Goethe Król olch, A. Mickiewicz : Lilije, Romantyczność).
 7. „Nasz naród jak lawa...”- sąd Mickiewicza nad społeczeństwem polskim w III cz. Dziadów.
 8. Dziadów część III jako dramat romantyczny.
 9. Martyrologia narodu polskiego w III cz. Dziadów.
 10. Dramat rodzinny w Nie- Boskiej komedii Z. Krasińskiego.
 11. Obraz i ocena rewolucji w Nie – Boskiej komedii.
 12. Bohater romantyczny w literaturze polskiej.
 13. Kordian J. Słowackiego jako dramat romantyczny.
 14. Motyw wędrówki w Kordianie.
 15. Kordian jako bohater romantyczny.
 16. C. K. Norwid – poeta niezrozumiany i zapomniany- analiza i interpretacja wybranych wierszy poety (Moja piosnka II, Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie...). Cechy twórczości poety.
 17. Znajomość pojęć i umiejętność powiązania ich z utworem: mesjanizm, winkelriedyzm, prowidencjalizm, orientalizm.
 • Ucznia obowiązuje znajomość treści podstawy programowej, czyli tekstów literackich (poetyckich, prozatorskich i dramaturgicznych) omówionych w danym cyklu nauczania, gatunków literackich, pojęć i terminów charakterystycznych dla danej epoki oraz filozofii. Podczas powtarzania materiału należy korzystać z wiadomości zawartych w podręczniku do języka polskiego „Ponad słowami” klasa II część I, Nowa Era oraz notatek z lekcji.