Zagadnienia na egzamin poprawkowy w roku szkolnym 2022/2023

"Zagadnienia na egzamin poprawkowy z przedmiotu: hodowla lasu
Technikum, klasa 4 technik leśnik"

 1. Podstawy regionalizacji przyrodniczo – leśnej
 • zdefiniować pojęcie regionalizacji, Krainy i Mezoregionu przyrodniczo-leśnego
 • scharakteryzować średnią roczną temperaturę powietrza i długość okresu wegetacyjnego poszcz. Krain przyrodniczo-leśnych
 • scharakteryzować poszczególne Krainy przyrodniczo-leśne
 1. Typologia leśna – wiadomości wstępne
 • zdefiniować pojęcia: typ siedliskowy lasu, gatunki runa różnicujące i częste, potencjalna i aktualna produkcyjność siedliska
 • zdefinować pojęcie typu lasu,
 • zdefinować jednostki wyróżniane w trakcie prac siedliskowych
 1. Charakterystyka siedlisk borowych
 • wymień typy gleb charakterystyczne dla poszczególnych typów siedliskowych lasu siedlisk borowych
 • wymień typy lasu charakterystyczne dla poszczególnyh typów siedliskowych lasu
 • wymień typy próchnic dla siedlisk borowych
 • wymień gatunki różnicujące dla siedlisk borowych
 • scharakteryzuj siedliska borowe
 • wymieniać gatunki częste siedlisk leśnych
 • rozpoznaje gatunki runa (Załącznik 4, część A)
 1. Charakterystyka siedlisk lasowych
 • wymienić typy gleby charakterystyczne dla poszczególnych typów siedliskowych lasu siedlisk lasowych
 • scharakteryzować siedliska lasowe
 • wymienić gatunki częste siedlisk lasowych
 • wymienić typy lasów charakterystyczne dla poszczególnych typów siedliskowych lasu siedlisk lasowych
 • wymienić typy próchnic charakterystyczne dla poszczególnych typów siedliskowych lasu siedlisk lasowych
 • wymienić gatunki różnicujące dla poszczególnych typów siedliskowych lasu siedlisk lasowych

"Zagadnienia na egzamin poprawkowy z przedmiotu: Ochrona lasu
Technikum, klasa 4 technik leśnik"

 1. Szkodnictwo leśne
 • wymienić grupy szkodnictwa leśnego
 • wymienić uprawnienia straży leśnej
 • określić zasady korzystania z lasu i zachowywania się w lesie
 • opisać obowiązki służby leśnej w zakresie zwalczania wykroczeń i przestępstw
 • opisać postępowanie straży leśnej w zakresie zwalczania wykroczeń i przestępstw
 • obliczyć miąższość i wartość skradzionego drewna
 1. Prognozowanie i diagnozowanie zagrożeń drzewostanów powodowanych przez owady
 • przyporządkować szkodliwe owady leśne do grup wyodrębnionych ze względu na sposób żerowania, preferencje pokarmowe, występowanie w poszczególnych fazach rozwojowych drzewostanu, występowanie na roślinach żywicielskich
 • wykorzystać zastosowanie pułapek do wykonawstwa prac prognostycznych
 • wskazać sposób przeprowadzania prac związanych z kontrolą zagrożenia powodowanego przez szkodliwe owady leśne
 • rozpoznać podlegające kontroli gatunki szkodliwych owadów w różnych stadiach rozwojowych na podstawie cech morfologicznych
 • rozpoznać podlegające kontroli gatunki szkodliwych owadów leśnych na podstawie obrazu żerowania
 • omówiznaczenie gospodarcze grup szkodliwych owadów leśnych
 1. Prognozowanie i diagnozowanie zagrożeń drzewostanów powodowanych przez grzyby patogeniczne
 • rozpoznać gatunki grzybów patogenicznych podlegające kontroli na podstawie wyglądu owocników
 • rozpoznać grzyby patogeniczne podlegające kontroli na podstawie objawów występowania
 • ustalić zagrożenie na podstawie wyników prac kontrolnych
 • wskazać sposób przeprowadzania prac związanych z kontrolą występowania grzybów patogenicznych w szkółkach leśnych, uprawach, młodnikach i drzewostanach starszych
 1. Szkody powoływane przez zwierzęta kręgowe
 • rozpoznać rodzaje uszkodzeń powodowanych przez gryzonie, ptaki, zajęczaki i zwierzęta kopytne
 • rozpoznać sprawców uszkodzeń na podstawie obrazu uszkodzeń
 • wskazać wpływ uszkodzeń na rozwój drzew i drzewostanu
 • wskazać rośliny najchętniej uszkadzane przez zwierzęta
 • wymienić czynniki sprzyjające występowaniu szkód powodowanych przez gryzonie, ptaki, zajęczaki, zwierzęta kopytne

"Zagadnienia na egzamin poprawkowy z przedmiotu: Użytkowanie lasu w praktyce
Technikum, klasa 1 technik leśnik"

 1. Makroskopowa budowa drewna
 • wymienić elementy makroskopowej budowy drewna
 • rozpoznać elementy budowy makroskopowej drewna
 • sklasyfikować drewno w oparciu o jego budowę makroskopową
 1. Właściwości drewna
 • wymienić techniczne i fizyczne właściwości drewna
 • określić barwę, połysk, rysunek i zapach drewna
 • rozróżnić higroskopijność, nasiąkliwość i przesiąkliwość drewna
 • wskazać pęcznienie, kurczenie, paczenie i pękanie drewna.
 • rozróżnić gęstość drewna. twardość i łupliwość drewna
 • sklasyfikować drewno w oparciu o jego właściwości techniczne
 1. Rozpoznawanie gatunków drewna
 • wymienić właściwości drewna
 • rozpoznać na podstawie budowy makroskopowej gatunki drewna (dąb, robinia, buk, świerk, jodła, modrzew, jesion, wiąz, olsza, grab, sosna, brzoza, lipa, klon, topola, jałowiec, cis)
 • określić cechy budowy makroskopowej wybranych gatunków drewna
 1. Rozpoznawanie wad drewna okrągłego
 • zdefiniować wady drewna okrągłego
 • rozpoznać wady drewna okrągłego
 • zmierzyć wady drewna okrągłego na surowcu drzewnym
 • sklasyfikować i zmierzyć wady występujące w surowcu drzewnym stojącym i leżącym
 • określić wpływ wad drewna na możliwość jego zastosowania


"Zagadnienia na egzamin poprawkowy z przedmiotu: biologia leśna"
Technikum, klasa 1 technik leśnik"

 1. Klasyfikacja organizmów
 • wymienić nazwy najwyższych jednostek klasyfikacji biologicznej organizmów
 • rozpoznawać typy owocników grzybów podstawkowych i workowych
 1. Grzyby chronione
 • rozpoznać gatunki chronionych grzybów (Załącznik nr 9 zbiór podstawowy)
 • określić środowisko życia grzybów
 1. Podstawowe wiadomości o owadach
 • scharakteryzować budowę morfologiczną owada
 • scharakteryzować rzędy owadów
 • rozpoznać elementy budowy morfologicznej owada
 • rozpoznać rzędy owadów na podstawie elementów budowy morfologicznej
 1. Rozpoznawanie owadów chronionych
 • rozpoznać gatunki owadów chronionych ( Załącznik nr 8)
 • określić środowisko życia owadów chronionych
 • określić sposoby ochrony gatunków i zachowania środowiska ich występowania
 1. Mszaki i paprotniki
 • wymienić nazwy organów mszaków i paprotników
 • rozpoznać organy mszaków i paprotników
 1. Rozpoznawanie mszaków i paprotników
 • wymienić charakterystyczne cechy budowy morfologicznej mszaków i paprotników
 • rozpoznać wybrane gatunki mszaków i paprotników (załącznik nr 4, część B
 • porównać cechy charakterystyczne budowy morfologicznej mszaków i paprotników
 1. Rośliny nasienne-podział i systematyka
 • omówić cechy charakterystyczne roślin nasiennych
 • wymienić i omówić nazwy jednostek klasyfikacji roślin nasiennych
 1. Cechy i właściwości wybranych gatunków nasiennych
 • rozpoznać wybrane gatunki nagonasienne (Załącznik 1)
 • określić występowanie gatunków nagonasiennych
 1. Budowa morfologiczna roślin okrytonasiennych
 • scharakteryzuj typy kwiatów
 • scharakteryzuj typy blaszek liściowych (nasada, brzeg, kształt)
 • scharakteryzować budowę kwiata roślin owado i wiatropylnych
 • porównać cechy morfologiczne wybranych gatunków okrytonasiennych
 1. Cechy i właściwości wybranych gatunków okrytonasiennych
 • wyjaśnij znaczenie oligotrofy, mezotrofy, eutrofy, hydrofity, hylofity, mezofity, kserofity
 • rozpoznać wybrane gatunki okrytonasienne (Załącznik nr 1)
 1. Rozpoznawanie wybranych gatunków runa
 • wymienić gatunki częste i różnicujące (Załącznik nr 4 część B)
 • rozróżnić gatunki różnicujące runa leśnego (Załącznik nr 4 część B)
 • rozróżnić gatunki częste runa leśnego (Załącznik nr 4 część B)

pdfZałączniki3.05 MB