Zagadnienia na egzamin poprawkowy z historii (kl. II szkoła branżowa I°)

 1. Polacy po upadku Rzeczypospolitej. Legiony Polskie.
 2. Księstwo Warszawskie.
 3. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim.
 4. Powstanie listopadowe i jego skutki.
 5. Powstanie krakowskie i Wiosna Ludów.
 6. Powstanie styczniowe i jego następstwa.
 7. Polacy w zaborze rosyjskim i pruskim.
 8. Autonomia galicyjska.
 9. Przemiany społeczne i ruchy polityczne na ziemiach polskich.
 10. Świat w epoce industrializacji i imperiów kolonialnych.
 11. Geneza i wybuch I wojny światowej.
 12. Charakter i przebieg I wojny światowej.
 13. Rewolucja w Rosji i jej znaczenie.
 14. Sprawa polska w czasie I wojny światowej.
 15. Narodziny i funkcjonowanie porządku wersalskiego.
 16. Przemiany gospodarcze i cywilizacyjne w okresie międzywojennym.
 17. Rozwój systemu totalitarnego w Rosji.
 18. Faszyzm we Włoszech. Nazistowskie Niemcy pod rządami Hitlera.
 19. Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej.
 20. Demokracja parlamentarna II RP.
 21. Zamach majowy i rządy autorytarne. II RP w latach 1935-39.