Zagadnienia na egzamin poprawkowy z historii i teraźniejszości (szkoła branżowa I°)

  1. Podstawy życia społecznego.

Człowiek istotą społeczną; socjalizacja pierwotna i wtórna; grupy i role społeczne; dobro wspólne (bonum commune); pokrewieństwo i powinowactwo; funkcje rodziny; obywatelstwo i narodowość; patriotyzm, szowinizm, kosmopolityzm; demokracja, autorytaryzm, totalitaryzm; monarchia
i republika; filary cywilizacji zachodnioeuropejskiej (filozofia i demokracja grecka, prawo rzymskie, chrześcijaństwo); zasady trójpodziału władz.

 

 

  1. Świat i Polska w latach 1945–1956.

Konsekwencje polityczne, społeczne, ekonomiczne i kulturowe II wojny światowej dla Polski i świata; zimna wojna i żelazna kurtyna; początki integracji europejskiej do 1957 roku; zmiany polityczne
w Chinach po II wojnie światowej, konsekwencje „Wielkiego skoku”; sowietyzacja Polski 1945 – 56; formy oporu polskiego społeczeństwa wobec komunizmu do 1956 roku.

 

  1. Świat i Polska w latach 1956–1970.

Proces destalinizacji w Polsce (wydarzenia czerwcowe w Poznaniu, Jasnogórskie Śluby Narodu, powrót Władysława Gomułki do władzy, uwolnienie prymasa Stefana Wyszyńskiego); rewolucja kulturalna 1968; wydarzenia 1968 roku w Polsce i ich różne konteksty (walka frakcyjna w PZPR z użyciem propagandy antysemickiej, wolnościowe dążenia narodu polskiego).

 

  1. Świat i Polska w latach 1970–1980.

Przebieg Grudnia 1970 roku i jego polityczne skutki (odejście Władysława Gomułki z funkcji szefa partii); główne przejawy opozycji w Polsce w latach 70. (Kościół katolicki i narodziny opozycji demokratycznej po protestach robotniczych w 1976 roku); znaczenie dla Polski i świata wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża.

 

 

  1. Świat i Polska w latach 1980–1991.

Powstanie „Solidarności” – znaczenie dla Polski i świata; okoliczności i skutki stanu wojennego; rola Kościoła katolickiego w Polsce w okresie po wprowadzeniu stanu wojennego; znaczenie programu pierestrojki Michaiła Gorbaczowa; Jesień Narodów w Europie Środkowej – Okrągły Stół, wybory czerwcowe ’89, upadek muru berlińskiego; ocena rządów komunistycznych w Polsce; pierwsze lata polskiej transformacji.

 

 

  1. Świat i Polska w latach 1991–2001.

Etapy integracji europejskiej po 1992 roku (traktat z Maastricht, powstanie Unii Europejskiej, wprowadzenie waluty euro); główne postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. (preambuła, relacje między najważniejszymi organami władzy, niezawisłość sądów i trójpodział władzy, prawa i obowiązki obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy dotyczące małżeństwa i rodziny); znaczenie wstąpienia Polski do NATO w 1999 roku i do Unii Europejskiej
w 2004 roku.

 

 

  1. Świat i Polska w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku.

Zmiany polityczne i gospodarcze w Polsce w latach 1997–2015; znaczenie i skutki katastrofy smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku dla państwa polskiego; zakres działania poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo); kulturowe, społeczne i ekonomiczne konsekwencje rozwoju internetu i technologii cyfrowych; największe skupiska Polaków na świecie; proces zmian w Unii Europejskiej po 2004 roku.