powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły, do szkoły !!! bo się spóźnisz,,, a tak w ogóle to chodzą słuchy że jutro może być klasówa z matmy...

Zespół Szkół Zawodowych

im. Jana Liszewskiego w Braniewie

 

Plan rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

do pobrania - format pdf

do pobrania - format doc 

 

Podania do szkoły:

 

- technikum pobierz
- branżowa szkoła I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) pobierz
- liceum ogólnokształcące dla dorosłych pobierz

 Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2017/18

 


 

ZAPRASZAMY ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW DO NASZEJ SZKOŁY NA KIERUNKI:

TECHNIK LOGISTYK        Chcesz mieć duże możliwości na rynku pracy, zostań logistykiem - planowanie, magazynowanie towarów, produkcja, transport i spedycja, dystrybucja, logistyka miejska ; to twoja PRZYSZŁOŚĆ!!! 

TECHNIK HOTELARSTWA        Dziś zaczynasz swą karierę, kończąc zostaniesz hotelowym menagerem!

TECHNIK LEŚNIK       Chcesz być królem lasu to nie marnuj czasuzostań u nas leśnikiem dla innych                                                                                                                        przewodnikiem!

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH       Nie masz nic do stracenia zostań Technikiem Żywienia!

TECHNIK HANDLOWIEC    Jesteś odważną dziewczyną, przedsiębiorczym chłopcem – zostań w naszej szkole                                                                                                  handlowcem!

TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK AGROBIZNESU   zero złości zero stresu - zostań człowiekiem agrobiznesu!

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA   (specjalność dowolna od cukiernika do górnika)

 

 

INFORMACJE O KIERUNKACH MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE W ZAKŁADCE KIERUNKI KSZTAŁCENIA LUB W SEKRETARIACIE POD NUMEREM 55 243 2606

 

 

 

Podania do szkoły:

 

- technikum pobierz
- branżowa szkoła I stopnia pobierz
- liceum ogólnokształcące dla dorosłych pobierz

 

PRZYJMOWANIE PODAŃ KANDYDATÓW DO SZKOŁY

 • podanie o przyjęcie do szkoły oraz 2 zdjęcia w terminie do22 czerwca 2016 r.
 • dokumenty (kopie świadectwa i ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego-w tym egzaminu z języka obcego) w terminie do 28 czerwca 2016 r.(do godz. 14.00)
 • kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów (dotyczy kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych zawodowych - do uzupełnienia do końca wakacji po przyjęciu do szkoły)

TERMINY OGŁOSZENIA LIST KANDYDATÓW

 • Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły - do 1 lipca 2016r.do godz. 14.00
 • Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole - najpóźniej do 7 lipca 2016 r. do godziny 14oo, przedkładając oryginały świadectw.
 • Ostateczne ogłoszenie list uczniów przyjętych - 8 lipca 2016 r. do godz.14oo

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

TECHNIKUM 

 • podanie o przyjęcie do szkoły oraz 2 zdjęcia wg harmonogramu
 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum (poświadczony odpis) wg harmonogramu
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (poświadczony odpis) wg harmonogramu
 • oryginały lub poświadczone kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata (konkursy, olimpiady, sport, wolontariat i inne) wg harmonogramu
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie wg harmonogramu

 

  

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

 • podanie o przyjęcie do szkoły oraz 2 zdjęcia wg harmonogramu
 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum(poświadczony odpis) wg harmonogramu
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (poświadczony odpis) wg harmonogramu
 • oryginały lub poświadczone kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata (konkursy, olimpiady, sport, wolontariat i inne) wg harmonogramu
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie wydane na podstawie odrębnych przepisów wg harmonogramu
 • zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktyczna naukę zawodu wg harmonogramu

 

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (system wieczorowy i zaoczny)

 

 • podanie o przyjęcie do szkoły oraz 3 zdjęcia
 • świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej / Gimnazjum
 • ksero dowodu osobistego

 

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – system wieczorowy

Termin składania podań od 13.06.2016 roku do 28.06.2016 roku

ogłoszenie wyników naboru - 13.07.2016 roku

 

 

REKRUTACJA KANDYDATÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA LISZEWSKIEGO W BRANIEWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE NA PODSTAWIE:

 

 

Jak obliczyć punkty ze średniej ocen i wyników egzaminów

Zasady rekrutacji do szkół wspólne dla wszystkich województw określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. 
(Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1942).

W postępowaniu rekrutacyjno kwalifikacyjnym można uzyskać maksymalnie 200 pkt:

a) 100 pkt za wyniki egzaminu gimnazjalnego
b) 80 punktów za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły
c) 5 punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
d)13 punktów za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 20d,
e) 2 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

 


SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW W CZASIE REKRUTACJI:


ZA WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

1) Wynik egzaminu wyrażony w procentach z:

a) języka polskiego,
b) historii i wiedzy o społeczeństwie,
c) matematyki,
d) przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki, mnoży się przez 0,2(np. uczeń uzyskał z matematyki wynik - 70% co daje w rekrutacji 14 punktów, gdyż 70 x 0,2 = 14).

2) Wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2

 

 

ZA OCENY Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH WYMIENIONYCH NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM 

- język polski

- matematyka

- język obcy

- dodatkowy przedmiot


1) celującym – przyznaje się po 20 punktów; 
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów; 
3) dobrym – przyznaje się po 12 punktów; 
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

 

Typ szkoły

Punkty wymagane do przyjęcia do oddziału pierwszej klasy

Dodatkowy przedmiot

Technikum – technik żywienia i usług gastronomicznych

70

Biologia

Technikum – technik handlowiec

70

Geografia

Technikum – technik hotelarstwa

70

Geografia

Technikum – technik ekonomista

70

Informatyka

Technikum – technik obsługi turystycznej

70

Geografia

Technikum – technik logistyk

70

Informatyka

Technikum – technik leśnik

70

Biologia

Technikum – technik organizacji reklamy

70

Informatyka

Technikum – technik architektury krajobrazu

70

Geografia

Technikum – technik agrobiznesu

70

Geografia

Zasadnicza Szkoła Zawodowa(3 oddziały)

50

Geografia

 

ZA ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA GIMNAZJUM Z WYRÓŻNIENIEM przyznaje się 5 punktów.

 

ZA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM:


1) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym 
lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty, 
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się 7 punktów, 
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów, 
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty, 
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty, 
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.


W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa wyżej, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.


W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b, art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy, przyznaje się 2 punkty

 

 


 

WSZYSTKICH INFORMACJI NA TEMAT REKRUTACJI

UDZIELA SEKRETARIAT SZKOŁY TEL. 0 55 243 26 06

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 900-1500

koniec roku już za...

bezpieczne wakacje 2017

pogoda

Prognoza pogody
Braniewo
Pogoda - BraniewoMeteovista.pl Zawsze aktualna pogoda

najbliższe wydarzenia

2018-02-15 16:30- 17:30
konsultacje
2018-03-22 16:30- 17:00
zebranie z rodzicami
2018-03-22 17:00- 18:00
konsultacje

mini-kalendarz

Luty 2018
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Copyright © 2018 ZSZ Braniewo Rights Reserved.